Vredevorst
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 
Laatste artikelen

 

 

 

 

 

HOW MUCH HE DESIRES US TO COME EVEN CLOSER!!!!

 

 

COME MUCH CLOSER

 

Precious children come much closer

Hear what I’m saying in this hour

Precious children come much closer

If you do I will empower

Empower you to spread the word

Of love and hope and peace

Empower you to touch the lost

The captives to release

Precious children come much closer

Hark now have an ear

What I’m saying to my precious church

To me you’re very dear

Precious children come much closer

Hear what I’m saying in this hour

Precious children come much closer

If you do I will empower

You will see my signs and wonders

All across your lands

Many things you’ve only dreamed of

If you will only stand

Come closer to me in this hour

For the time is close at hand

When you will see revival

All across your lands

Precious children come much closer

Hear what I’m saying in this hour

Precious children come much closer

If you do I will empower

 

Lord Jesus

 

(By Lyn McSweeney 2009)

Reacties

 

 

 

 

 

 

Twintig  'basisvragen' over  de Heilige Geest


De Heilige Geest? Wie is dat eigenlijk? Hoe word je vervuld?

En hoe komt het dat we de Heilige Geest vaak nauwelijks ervaren?


Prof.dr. Willem J. Ouweneel beantwoordt vanuit de Bijbel 20 'basisvragen' over de Heilige Geest.


1. Wie of wat is en doet de Heilige Geest? De Heilige Geest is de Geest van God, onderscheiden van God de Vader en God de Zoon
(bijv. Matt. 28:19). De drie Goddelijke Personen: Vader, Zoon en Geest, zijn één God. De Geest ondersteunt, bemoedigt, troost, onderwijst, getuigt, overtuigt, beoordeelt, bidt (Mark. 1:12; Luk. 4:1,14; Joh. 14: 16,26; 15:26; 16:7v.,13; Hand. 15:28; Rom. 8:16,27; 1 Joh. 5:6). Als Persoon kan Hij bedroefd worden (Jes. 63:10; Ef. 4:30), als kracht kan Hij uitgedoofd worden (1 Tess. 5:19), Hij doorzoekt de diepe dingen van God (1 Kor. 2:10v.), Hij zendt dienstknechten van God uit (Jes. 48:16; Hand. 13:2), enz. enz.


2. Waarin verschilt de taak van de Heilige Geest van die van God de Vader en God de Zoon? Alle dingen die God doet, zijn uit de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. In alle werken van God zijn alle drie de Goddelijke Personen betrokken, maar zoals de Vader voorop staat bij het scheppingswerk en de Zoon bij het verlossingswerk, zo staat de Geest voorop bij het werk in de mens: de Geest wederbaart, maakt levend, vernieuwt, rechtvaardigt, heiligt
(Joh. 3:5; 1 Kor. 15:45; 2 Kor. 3:6; Tit. 3:5; 1 Tim. 3:16; Rom. 15:16; 1 Kor. 6:11; 2 Tess. 2:13; 1 Petr. 1:2).


3. Hoe weet je of de Heilige Geest in je woont? Dat weet je op grond van de Bijbel: elke ware gelovige heeft de Geest inwonend
(Ef. 1:13; Rom. 8:9; 1 Kor. 6:19; 2 Kor. 1:21v.); maar als het goed is, weet je het ook door ervaring (zie bijv. Rom. 8:5v.,13-16,23,26 en onder).


4. Hoe weet je of je vervuld bent met de Heilige Geest? Dat weet je door de gevolgen van de vervulling met de Geest: (a) Je ervaart de kracht van de Geest op bijzondere wijze in de dienst van God; zie Johannes de doper en Saulus
(Luk. 1:15; Hand. 9:17). (b) Je gaat God grootmaken (Hand. 2:4,11; 10:46; 13:52; 19:6). In Ef. 5:18-20 (SV) staat: ‘wordt vervuld met de Geest, sprekende onder elkander met psalmen..., zingende en psalmende de Here in uw hart; dankende te allen tijd...’ Uit Hand. 2:13 blijkt dat het aanbiddend vervuld zijn met de Geest de indruk kan wekken van dronkenschap, dus van een extatische ervaring (vgl. 1 Sam. 1:12-14 en Ef. 5:18). Het doet denken aan de zinsverrukking van Johannes (Openb. 1:10; 4:2). Sommigen die ook vandaag vervuld worden met de Heilige Geest, vertonen eendere verschijnselen: euforie, zich ‘zwaar’ voelen, vallen, waggelend lopen, met dubbele tong praten, iets als warmte of elektriciteit voelen, enz. (Op dit terrein is er trouwens ook veel namaak!) (c) Je kunt gaan profeteren, zoals Elizabeth, Zacharias en Paulus deden (Luk. 1:41,67; Hand. 13:9-11); zie vraag 19. (d) Je ontvangt de kracht om naar ongelovigen je getuigenis te geven (Hand. 4:8,31; vgl. Mark. 13:11).


5. Is deze vervulling hetzelfde als wat soms de ‘doop in de Heilige Geest’ wordt genoemd? Nee, want de vervulling met de Geest kan vele malen gebeuren; zo bijv. Paulus
(Hand. 9:17; 13:9) en Petrus (2:4; 4:8,31). Maar de doop in de Geest gebeurt net als de waterdoop maar één keer: door de Geestesdoop word je immers bij het lichaam van Christus ingelijfd, en dat is eenmalig (1 Kor. 12:13; vgl. Hand. 1:5; 11:16v.). Wel zijn er gelovigen die, bijv. wanneer hun de handen worden opgelegd, een bijzondere vervulling met de Geest ervaren en dat de ‘doop’ in de Geest noemen.


6. Wat kunnen oorzaken zijn als je de Heilige Geest nauwelijks ervaart in je leven? (a) Onwetendheid: te veel gelovigen hebben te weinig inzicht in de praktische kracht en beleving van de inwonende Geest. Voorzover zij al over de Geest horen, is dat hoofdzakelijk de Geest die wederbaart; maar het werk van de Geest die de dode levend maakt, is wat anders dan het werk van de Geest in de levendgemaakte mens om hem kracht te geven, hem te leiden, te heiligen enz. Onwetende gelovigen hebben onderwijs nodig. (b) Onwil: sommige gelovigen verkiezen helaas een leven in het vlees boven de Geest
(vgl. Gal. 5:16-26). De belangrijkste belemmeringen in het leven van zulke christenen zijn [1] onbeleden zonden, [2] bindingen in bepaalde zonden die men vaak belijdt, maar waarvan men niet bevrijd wordt, [3] bindingen met zondige (bijv. occulte) dingen, [4] een niet genezende wrok, bitterheid, over wat anderen je hebben aangedaan. Zulke gelovigen hebben vergeving en bevrijding nodig. Vervolgens moeten zij zich voeden met het Woord, intens bidden en vooral veel verkeren op plaatsen waar de Geest krachtig werkt, zoals onder een Geestvervulde prediking en/of in een Geestvervulde gemeente.


7. Wat gebeurt er als je de Heilige Geest bedroeft? De Geest wordt bedroefd als wij handelen in strijd met Zijn wezen, bijvoorbeeld door leugen, diefstal, liederlijke taal, bitterheid, gramschap, toorn, gevloek, kwaadaardigheid
(Ef. 4:25-31). Kortom: al het verkeerde dat wij ‘in het lichaam’ doen (2 Kor. 5:10) — dat lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 6:19)!


8. Kan de Heilige Geest ook weer bij je weggaan? In het Oude Testament wel (wat zou Ps. 51:13 anders voor zin hebben?), maar sinds Hand. 2 woont de Geest volgens Joh. 14:16 permanent in alle ware gelovigen. Iets anders is dat schijngelovigen voor een tijd ‘deel’ kunnen hebben aan de Heilige Geest
(Hebr. 6:4), d.w.z. zich op het terrein van de werkzaamheid van de Geest bevinden, en dan weer afvallen. Ook kan, als de Geest in de gelovige bedroefd (Ef. 4:30) of uitgedoofd wordt (1 Tess. 5:19), er van het vuur van de Geest soms maar een ‘vonk onder de as’ overblijven.


9. Wat is de ‘zonde tegen de Heilige Geest’? Eigenlijk is elke zonde mede een zonde tegen de Heilige Geest, want de Geest is God. Wat men met de uitdrukking bedoelt, is de lastering van de Geest
(Matt. 12:31v.), dus bewust kwaadspreken van de Geest, bijv. door Hem een demon te noemen. Dit is een daad van doelbewuste rebellie tegen God, die bij een ware gelovige ondenkbaar is. Juist de gelovige die zich er zorgen over maakt de Geest gelasterd te hebben, geeft daarmee een aanwijzing deze zonde niet begaan te hebben — want de echte rebel máákt zich daar geen zorgen over. Gelovigen wijs te maken dat zij de zonde tegen de Geest begaan hebben, is niets anders dan een list van Satan.


10. Wat is het verschil tussen de vrucht en de gaven van de Geest? Bij de negenvoudige ‘vrucht van de Geest’ gaat het om ‘liefde, blijdschap, vrede’, enz.
(Gal. 5:22), dus de Geestgewerkte gezindheid van de gelovige. Bij de negenvoudige ‘gaven van de Geest’ (1 Kor. 12:8-10; alleen hier worden ze met de Geest verbonden) gaat het om het woord van wijsheid resp. van kennis, geloof, gaven der genezing, werkingen van krachten, profetie, onderscheiding van geesten, allerlei talen en uitlegging van talen, dus de Geestgewerkte uitingen van de gelovige. De goede uitoefening van de gaven is overigens niet wel mogelijk zonder de vrucht van de Geest.


11. Zijn de ‘gaven van de Geest’ niet vooral bedoeld voor de beginfase van de kerk en dus niet zozeer voor onze tijd? Wondergaven waren niet tot bepaalde perioden beperkt, maar zijn in heel Israëls geschiedenis voorgekomen, en evenzo in nagenoeg de hele kerkgeschiedenis. Het feit dat in de geschiedenis van Gods volk wonderen en tekenen vaak gering waren, betekent niet dat (a) God ze niet wilde geven (waarom gaf God anders wondergaven ten tijde van de profeten en kerkvaders?), of dat (b) God ze niet kon geven vanwege de slechte geestelijke toestand onder Gods volk (waarom gaf God anders tekenen en wonderen juist in een zo donkere tijd als die van Elia en Elisa resp. die van de Middeleeuwen?). Gods wondergaven zijn niet slechts voor profeten en apostelen, maar voor gewone gelovigen
(Mark. 16:17v.; Luk. 10:1,9,17; Hand. 1:15; 2:4; 6:8; 8:6v.,13; 9:10-18; 1 Kor. 12:31; 14:1). Zoals Mark. 16:16 voor alle gelovigen van alle eeuwen sinds Hand. 2 geldt, zo moet dat ook voor vs. 17 gelden. Ook is de zendingsopdracht van vs. 15 dankzij de moderne media en de geweldige hoeveelheid bijbelvertalingen nog nooit zozeer vervuld als vandaag! Geen wonder dat juist vandaag van alle pakweg honderdduizend mensen die elke dag wereldwijd tot bekering komen, negentig procent de wonderen en tekenen van Mark. 16 uit persoonlijke ervaring kent.


12. Waarom is er in de kerk in West-Europa relatief weinig aandacht voor de Heilige Geest? Dat komt door de onwetendheid en/of de lage geestelijke toestand van veel christenen. Ook is er soms angst voor het werk van de Geest. Hij kan je zo krachtig vernieuwen of in en door je werken dat dat heel bedreigend kan zijn. Maar des te heerlijker is het als je daar eenmaal aan gewend bent geraakt (zie vraag 4).


13. Waarin kun je in een gemeente zien dat de Heilige Geest er krachtig werkt? (a) Er komen relatief veel mensen tot geloof of tot vernieuwing. (b) Er is een krachtige, mensen diep rakende prediking. (c) Er zijn veel geestelijk gezinde en actieve gemeenteleden. (d) De gaven van de Geest manifesteren zich daar.


14. Kun je leren de Geest in je ‘dagelijks leven’ te ervaren, ook als je weinig van Hem in je eigen gemeente ervaart? In principe wel, al zul je dat in de praktijk niet zo lang volhouden. Pas er trouwens voor op dat je het werk van de Geest in je eigen gemeente niet over het hoofd ziet, want dat zou juist niet erg geestelijk zijn!


15. Moet je van gemeente veranderen als je in je eigen gemeente de gaven van de Geest niet ziet functioneren? Nee, integendeel, je moet proberen in je eigen gemeente het gesprek daarover op gang te brengen, bijv. met behulp van goede lectuur. Bedenk dat er niet alleen veel onwetendheid op dit punt bestaat, maar dat veel van jouw medegemeenteleden misschien afgestoten zijn door het (vermeende) misbruik van de wondergaven dat zij in hun omgeving of via de media hebben waargenomen. Daar moet je begrip voor en geduld mee hebben.


16. Klopt het dat nuchtere mensen minder vatbaar zijn voor de Heilige Geest? In zekere zin moeten we allemaal ‘nuchter’ zijn, anders komen we in allerlei wantoestanden terecht
(1 Tess. 5:6,8; 2 Tim. 4:5; 1 Petr. 1:13; 4:7; 5:8). Maar in een andere zin staat ‘nuchter’ juist tegenover extase, en Paulus kende beide: ‘hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u’ (2 Kor. 5:13). De werking van de Geest is niet afhankelijk van je al of niet nuchtere karakter!
17. Mag je bidden tot de Heilige Geest? In letterlijke zin ken ik daarvan slechts één bijbels voorbeeld: Ezechiël moet namens de Here zeggen: ‘kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden’
(Ezech. 37:9). Uit vs. 14 blijkt dat het hier om de Heilige Geest gaat. Hierop lijkt de bekende middeleeuwse hymne gebaseerd: Veni Creator Spiritus, ‘Kom, Schepper, Geest!’


18. Het spreken in tongen wordt vaak in verband gebracht met de Heilige Geest. Kun je ook vol van de Geest zijn zonder dat je in tongen spreekt? Natuurlijk! Elizabeth, Zacharias en Johannes de Doper waren vervuld met de Geest zonder dat zij ooit in tongen spraken
(Luk. 1:15,41,67); Johannes deed zelfs geen enkel teken (Joh. 10:41), en toch was hij vanaf de moederschoot vervuld met de Geest. Omgekeerd kun je in tongen spreken zonder met de Geest vervuld te zijn, zoals sommige ongeestelijke Korinthiërs deden (1 Kor. 14). Van de zes keren dat mensen in de Bijbel met de Geest gedoopt werden, is er drie keer van tongentaal sprake (Hand. 2:4; 10:44; 19:5v.) en drie keer niet (2:38; 8:17; 9:17v.).


19. Wat is profeteren? Profetie behelst spontane, verstaanbare, opbouwende, vermanende en vertroostende uitspraken, ingegeven door de Heilige Geest
(vgl. 1 Kor. 13:2,8v.; 14:1-39; 1 Tess. 5:20). In Hand. 2:17 is profetie parallel met ‘gezichten zien’, en in vs. 30v. (en 3:18,21-24; 11:27v.; 21:10v.) betekent het in de toekomst zien. Profeten zijn er in gradaties: (a) de grondleggers van de Gemeente (Ef. 2:20), (b) een van de vijf speciale bedieningen (Ef. 4:11v.; vgl. Hand. 11:27v.; 15:32; 21:10v.; 1 Kor. 12:28), (c) in principe elke gelovige in elke gemeente (1 Kor. 11:4v.; 14:5,24,29,31; vgl. Hand. 21:9; ook Num. 11:29). Profetieën kunnen o.a. betrekking hebben op de zeer persoonlijke omstandigheden in de levens van individuen (Hand. 21:10v.; 1 Tim. 1:18; 4:14). Profetieën zijn altijd voorwaardelijk: ze gaan niet in vervulling als degene over wie een profetie is uitgesproken, ervoor wegloopt, niet bij de Heer blijft, niet in geloof afwacht, niet in de levensheiliging blijft staan, enz. Niet alles wat zich als ‘profetie’ aandient, is echt. Maar in een gemeente waar gelovigen zijn met de Geestesgave van de ‘onderscheiding der geesten’ (1 Kor. 12:10; vgl. 1 Joh. 4:1), kan profetie gecheckt worden. In 1 Tess. 5:19-21 staat enerzijds: ‘Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet’, anderzijds: ‘toetst [al die profetieën] en behoudt het goede’. Een gelovige mag zich dan ook nooit blindelings door profetieën laten leiden. Ze zijn slechts ter bemoediging en vertroosting (1 Kor. 14:3), ze moeten bevestigen wat een gelovige in zijn hart al weet (of kan weten).


20. Er zijn christenen die zeggen dat ze door de Heilige Geest Gods stem kunnen verstaan. Hoe dan? Elke christen moet leren Gods stem in zijn hart te verstaan. Ps. 27:8 zegt: "Van Uwentwege zegt mijn hart: 'Zoekt Mijn aangezicht’." Hier spreekt het hart, maar het is tegelijk Gods stem in het hart. De jonge Samuël had er aanvankelijk nog moeite mee de stem van de Here van andere stemmen te onderscheiden, maar later verstond hij die stem in zijn hart zonder mankeren
(1 Sam. 3 en 16). Niet alleen profeten en apostelen verstonden de stem van God (de Geest, de Heer) in hun hart, maar ook ‘gewone’ gelovigen zoals Filippus en Ananias (Hand. 8:29; 9:4v.,10-16; 10:14v.,19v.; 13:2; 18:9v.; 22:18-21; 23:11). Vooral als de Geest dingen in ons hart zegt die we niet graag horen, of ons tijdens het bidden in de rede valt, kunnen we er zeker van zijn dat Hij het is! Laat Hem dus alsjeblieft aan het woord!

Willem OuweneelReacties

 

 

 

Jesus is coming soon!  The events unfolding before our eyes speak volumes in agreement with the words Jesus spoke in the endtime prophecies concerning His return for His Bride.   "Because you have kept My command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth."  Revelation 3:10

"Behold, I come quickly:" Revelation 22:7

"But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.

For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.

For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.

For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

Wherefore comfort one another with these words.

There is rest in knowing the Lord's coming is soon.  Just imagine what perfect peace, what eternal rapture, what joy, what rest, what consolation in knowing that we are forever present with our Bridegroom, never to face temptation, or trial, or tribulation again for all of eternity!!!  Blessed and glorious thought!

He is giving the Church, as well as the world, the opportunity to be purified from all sin and idolatry, now, but as we see the signs of His coming unfolding, the time grows shorter with each passing day. Whatever keeps us from watching, praying, and looking for His return for us will quickly become an idol, if we allow it to.  To the Bride of Christ, what on this earth could be more important than our fellowship with Him and our love for Him?  Does the Lord expect less from His Bride than an earthly groom does?  I think not! 

Jesus is coming for a bride who adores and worships Him alone.  Those Christians who allow themselves to be distracted by the cares of this world, the devil, the things of this world, ministries, anything that is more important to them than Jesus, will be left to go through the seven years of tribulation, many becoming martyrs under the cruel reign of the anti-Christ. 

We can be assured of our readiness to go with Jesus by watching, praying, and loving His appearance, looking for His imminent return, keeping ourselves unspotted from this world.  We are in this world, but we are not of it, in Jesus' words.  These instructions are given throughout the teachings of Jesus and of Paul, John, as well as Peter.  Many scriptures written by the holy prophets of old foretell the coming of Jesus for His waiting Bride.

If we cannot truthfully say that we are watching, praying, and loving the appearance of Jesus, to be carried away with Him as His Bride, we should get on our faces before the Lord and ask Him to cleanse us of any idolatry, whatever form it may take, commune with the Lord in prayer daily, and ask Him to put a love for His return for us in our hearts.  He is waiting for us to come away with Him and be cleansed, be instructed by the Holy Spirit, Who speaks the same thing as the Father and the Son, and to be infused with a deeper love for the Lord than we have ever known before.  He will put more of His love into our hearts, because He is love.  Jesus never leaves us without His Word which is His Way.  He is the Way.

Betty Seiley

 

Reacties

 

 

 

 

 

This word came forth in a worship service in the US. 

 

The Crystal Sea

 

We worship You, Lord, we worship You, in the beauty of Your Holiness. This one thing we have desired, that we might dwell in the house of the Lord forever, that we might dwell in the house of the Lord forever, and behold the beauty of the Lord, and behold the beauty of the Lord.  Psalm 27:4 

 

O, Lord, your beauty is so magnificent. Your beauty is glistering white, O, Lord, it’s all the colors in the rainbow, it’s like an emerald rainbow above your Throne, O Lord, O, Father God, O Father God.  All of heaven is alive with excitement, with love, with worship, with giving of all of oneself. Life flows from heaven because You are the Giver of Life.  Life flows to this fallen world from heaven.  It flows from the River of Life that comes from beneath Your throne.  That pure clear and sparkling water, that pure sparkling water, O my God, how beautiful it is! The Sonlight dances on that sparkling water.  The Lamb’s light dances on the sparkling water, it looks like it’s made of diamonds.  It looks like it’s made of crystals that do not come from this earth.  It looks like the crystal sea. The crystal sea is before your throne, O Lord, and the multitudes stand on the crystal sea, my God.

 

Thank you Lord it’s even like we’re there with them tonight, O, my God, O, my God, joy unspeakable, Lord, joy that can’t be contained within ourselves. You said we’d have it, Lord.  You said we’d have joy unspeakable and full of glory.  

 

This is that, this is that, this is that, which the prophet Joel spoke of, Lord.  That in the last days, in the last days, Lord that you would pour out you Spirit upon all flesh, Lord, all flesh, Lord. You have and we know you will.  Complete your pouring out, O Lord, complete pouring out.  Pour out that breaker anointing, Lord, the anointing that breaks the yoke, it’s the anointing that breaks the yoke.  You break the yokes in our lives.  It’s the anointing of the Holy Ghost that breaks the yoke.   Break every yoke by the anointing of the Holy Spirit.  Break every yoke of fear and doubt, break every yoke of the enemy, break every yoke, in Jesus’ Name, by the Holy Ghost. 

 

We stand on the crystal sea tonight.  O, thank You, Jesus, thank You for opening the door. You are the Door.  Thank You for opening the door to the throne room, Lord, through the veil of Your flesh, rent for us, that we might come into the Presence of the Father, into Your Presence.  There’s none like our Father, none like Jesus, none like the Holy Spirit.  You alone are God, You alone are God, You alone are God!

 

How sweet you are, O God, O God, how sweet you are, how sweet you are!  Your word is like honey on our lips, Your word is like honey on our lips. 

 

You are coming for us, Come, Lord Jesus, come.  Help us to keep our lamps trimmed and our lamps full of the oil of the Holy Spirit, so that we will have enough oil.  You are the One who has the oil, the oil of the Holy Spirit, You are the one who replenishes the lamp, You are the source, the lamp, O God, the Light of the world, the Name of Jesus, the Blood of Jesus.

 

We want our lamps to be lit for you, O lord, we put down our stakes, we put down our stakes tonight, O Lord, we will be ready.  We will not let the enemy deter us, we will be ready when you come for us, with Your help and Your strength. The cry, “Behold, the Bridegroom cometh!” has been going out for decades.  The signs of your coming are all around, on every hand.  Fill us with greater desire for You and Your Holy Spirit, Lord.

 

Draw people by the millions and millions and millions to yourself. Draw Israel to yourself, save her, O Lord, save her soul, through faith in Jesus, her Messiah, O, Lord!  Let it be so, Lord!

 

We stand in awe, we worship You Father, and we seem so small.  We thank You Father for all that Jesus has done for us.   Saving us, healing us, carrying away our sins…All yokes are removed from the necks of Your children, by the anointing of the Holy Spirit.  You make us to dance and to laugh and to give praises and honor to God, our Father, by the Holy Spirit.

 

9-28-07

http://bettyseiley.multiply.com

Reacties

 

 

Welcome Home

 

Welcome Home My Child My Son; Your work on earth has been well done.
You have been a witness to many while on earth; And you've shared the story about the miracle birth.
You never hid the fact that you loved Me, You shared the Word no matter what the need be.
You spoke of Me often to family and friends; And you showed how faith can strengthen and often mends.
You did your best to always give glory to Me; And for this; you will live eternally.
And now the time has come for you to rest; I'm taking you home as My special guest.
Welcome Home My daughter; My child; My son; Your work on earth has been well done.

(c) Danny Hahlbohm


Reacties

 

 

Eens komt de Grote Dag

 

Eens komt de grote wonderlijke dag

Als Jezus terugkomt op de wolken

En gezien zal worden door alle volken

Die Hem zullen begroeten, vol ontzag.

 

Hoe zal dat zijn om Jezus te ontmoeten

Die al onze zonden heeft vergeven

En een nieuw begin te mogen beleven

Zoals niemand heeft kunnen bevroeden

 

Een leven van onvoorstelbare heerlijkheid

Waar leed en oorlog niet meer zullen zijn

Maar louter vreugde, geen verdriet en pijn

Een tijd om zich te verblijden in eeuwigheid.

 

Dan zal men juichen voor Gods troon

Zingen de lof en de glorie van zijn naam

Met al zijn schepselen en engelen tezaam

En zullen bazuinen klinken op hoge toon.

 

Fedde Nicolai

 

Reacties
 
 
 
Groeien in je roeping: De mantel
 

Deel 1: De mantel: de roeping van Elisa De werping van de Mantel 1 Koningen 19:9b‐21 Elia op de Horeb
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel‐Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17 Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’ 19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20 Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
1. De mantel De mantel (addereth = hebreeuws; addir = groots, superieur tegenover al het andere, machtig, nobel)
Addiyr = wijd of grote kracht, excellent, beroemd, machtig, nobel, waardig of een ruime kleed.
Addereht is vertaald met glorie, mantel, , geweldig, groots. De mantel van de profeet was glorierijk, krachtig, nobel en waardig.
De mantel symboliseert: 1. De duidelijk aanwezige kracht binnenin de profeet door de Heilige Geest. 2. Gezag, zalving en de genadegaven door God gegeven aan Zijn dienstknechten. 3. Het offer en toewijding van degene die de mantel draagt. 4. Een roep voor de bediening, bescherming, heiliging en een verbondsrelatie met God. 5. Een verse zalving en een nieuwe vrijmoedigheid om Gods wil uit te voeren. 6. De glorierijke, krachtige, superieur ten opzichte van alle andere dingen door de
Heilige Geest gegeven kleed om grote en machtige dingen te doen. A. De mantel symboliseert een door God gegeven bediening op iemands leven:
Exodus 28:2‐4 “Laat voor je broer Aäron heilige kleding maken, die hem waardigheid en aanzien verleent. Jij moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken, en zij moeten dan de kleding voor Aäron maken, zodat hij kan worden gewijd en mij als priester kan dienen. Ze moeten de volgende kledingstukken maken: een borsttas, een priesterschort, een bovenkleed, een stevig geweven tuniek, een tulband en een gordel. Voor zowel Aäron als zijn zonen moet heilige kleding worden gemaakt, omdat ze mij als priester moeten dienen.”
De mantel is door God in de hemel speciaal om maat geweven voor jou. God heeft de mantel zo ontworpen dat het alleen jou past. Jouw bediening is uniek en door God van te voren bepaald. De door God gegeven roeping is niet hetzelfde als: ‐ een nood, ‐ een mogelijkheid die je gegeven wordt om te dienen, ‐ een talent, ‐ een uitnodiging of ‐ een verlangen
Je roeping is je door God gegeven om God te vertegenwoordigen in elk gebied van je leven. Waar God je ook plaatst, welke titel je ook draagt, je roeping is om God te vertegenwoordigen op de plek waar God je plaatst.
B. De mantel is ook bedoeld om door te geven aan de volgende generatie
Exodus 29:29 29 De heilige kleding van Aäron gaat over op zijn nakomelingen; daarin moeten zij gezalfd en gewijd worden.
Elia en Elisa begrepen het principe van de mantel en het doorgeven van de mantel, dat God geïntroduceerd had in Exodus 29
Iedereen heeft een door God specifiek voor jou ontworpen mantel, die alleen jou past. Je hebt namelijk een unieke roeping anders dan de 6 miljard mensen hier op aarde. Jouw roeping en dus je bovennatuurlijke mantel is uniek, net als mijn roeping uniek is. God sprak in het oude testament door Zijn profeten. Hij legde Zijn Geest in de profeten om het volk te leiden, begeleiden en te oordelen. We leven in een tijd waarin de profetie van Joël (Joël 2:28‐32 en Handelingen 2) vervuld is: “Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
Matteüs 3:11 11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
Jezus doopt ons met de Heilige Geest. Als wij door de Heilige Geest aangeraakt worden, worden wij geraakt door het bovennatuurlijke kleed, ofwel de mantel, van Jezus. Jezus maakt woning in onze binnenste. De mantel van Jezus komt zo op ons. God plaatst je wel vaak naast een persoon die de op maat gemaakte mantel al draagt; waar je veel van kunt leren. God plaatste Elisa naast Elia, Jozua naast Mozes, Timoteüs naast Paulus, David naast Saul etc. om uiteindelijk de mantel, wat ook uiteindelijk je bediening representeert, op te pakken.
Psalm 104:2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed,
2. De Mantel vindt Elisa
→ De mantel vond Elisa Elia reisde 258 kilometer, van Sinaï naar Damascus, te voet om Elisa te ontmoeten. Elia gooide de mantel op Elisa. De kracht zat niet in de mantel zelf, maar op de hartsgesteldheid en de reactie van Elisa op het vallen van de mantel op hemzelf. Elisa stopte gelijk met werken en doodde de ossen. Hij sloot hiermee de deur van het verleden af. Er is een geweldige kracht van God in de mantel. Als de mantel je raakt, dan ben je voorgoed veranderd.
“De mantel was op zoek naar Elisa. Elisa was niet op zoek naar de mantel”
→ De mantel ging voorbij aan de school van profeten Er waren in de tijd van Elisa (850 v.Chr) ruim 7000 mensen die hun knieën niet voor Baäl gebogen hadden. Verder waren er zeker 6 profetenscholen, waar jonge toegewijde mensen onderwijs kregen in profetie. De profetenscholen bevonden zich in Ramah, Gilgal, Bethel, Jericho en op de berg Karmel. Er waren in deze profetenscholen uiteraard voldoende mensen die de mantel van Elia wel wilden ontvangen. Toch besliste God dat Elia de mantel op Elisa moest werpen, omdat God in Elisa gezien had dat hij de mantel van Elia over kon nemen. Elisa had alle kwalificaties om de profetenmantel van Elia over te nemen. God wist dat Hij de mantel van Elia kon toevertrouwen aan Elisa.
→ De mantel vond Elisa in een veld van verborgenheid Elisa deed gewoon wat er van hem gevraagd werd. Hij smachtte niet naar erkenning of ambitie. Hij was getrouw in de kleine dingen, waardoor God hem kon zegenen met een grote roeping. God ziet en onderzoekt in het verborgene de diepste plekken van ons hart. God zoekt waarheid, een oprechte hartshouding van toewijding aan God, in het verborgene.
Psalm 51:8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, ….
1 Korintiërs 4:2 “Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te blijken.”
Matteüs 6:4 Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. “De mantel was op zoek naar Elisa. Elisa was niet op zoek naar de mantel”
Psalm 51:8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, ….
Matteüs 6:6 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
→ De mantel vond Elisa werkende, niet wachtende De grote leiders in de Bijbel zijn allemaal geroepen terwijl zij werkende waren. God test namelijk je hart en karakter in de werkplaats. Voorbeelden hiervan zijn: David was een schaapsherder, Petrus en Johannes waren vissers, Paulus was een tentenmaker, Jezus was een timmerman.
De mantel vond een man die de ploeg bediende. Dit was een van de meest zware banen in die tijd. Het vergde een sterke man om de ploeg te bedienen.
1 Korintiërs 15:58 “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”
Lees ook Kolossenzen 3:17, 3:23, 1:10, Filippenzen 1:10, 1 Tessalonicenzen 5:15, Efeziërs 4:28, Galaten 6:4, 2 Korintiërs 9:8, 1 Korintiërs 16:10, 9:1, 3:8, 2 Tessalonicenzen 1:11, 2:17, 3:11‐12
→ De mantel zoekt gewaardeerde werkers Werk helpt je karakter, toewijding, ontwikkeling en verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten.
1 Korintiërs 3:14 “Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,…”
2 Timoteüs 3:17 “opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”
→ De mantel vond een getest karakter. Elisa’s karakter was al voldoende getest voordat de mantel op hem geworpen werd. Elisa was getrouw in het veld van zijn vader. Het was niet zijn eigen veld. Ben je getrouw in de kleine dingen?
Lukas 16:10‐12 10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?
→ De mantel vond een voorbereid hart Elisa had het niet nodig dat de mantel hem motiveerde voor zijn bediening. Hij was al voorbereid op de taak en de verantwoordelijkheden voordat de mantel op hem viel. Hij reageerde direct en vastbesloten om de roeping. God test altijd ons hart (de zetel van onze emoties, passies en voorkeuren) om te zien of hij ons een grotere verantwoordelijkheid te geven.
Ezechiël 11:19 19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

Jeremia 17:10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.  
 
Bron onbekend
Reacties

 

God's Heiligheid 1

 

Heiligheid is een unieke eigenschap van God. Hij heeft veel verschillende eigenschappen – zoals liefde, wijsheid en kracht – die we tot op zekere hoogte kunnen begrijpen, omdat er mensen en zaken in deze wereld zijn die deze eigenschappen vertonen. Maar heiligheid kunnen we nergens mee vergelijken in de natuurlijke wereld; heiligheid is uniek. John Wesley definieerde heiligheid als ‘unieke liefde’. Zelf definieer ik heiligheid als een combinatie van Gods rechtvaardigheid en liefde. Liefde nodigt je uit; rechtvaardigheid stelt vast dat je dat niet waard bent. Dat is de ingebouwde spanning in het fenomeen ‘heiligheid’.
Een kenmerk van Gods kinderen
Gods Woord zegt ons dat heiligheid een kenmerk hoort te zijn van Gods volk. In Hebreeën 12:9,10 lezen we: En verder, wij hadden onze aardse vaders, die ons tuchtigden, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht getuchtigd, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid.
God verlangt ernaar dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. In vers 14 voegt de briefschrijver hieraan toe: Jaag naar vrede met alle mensen, en heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien (NASB). We moeten jagen naar heiligheid, het tot een doel maken in ons leven. Om dit te bereiken, moeten we volgens deze tekst ‘jagen naar vrede met alle mensen’. We moeten proberen een vreedzaam leven te leiden, dus geen ruzie of meningsverschillen laten bestaan voor zover dat binnen ons vermogen ligt. De schrijver van de Hebreeënbrief voegt hier een ernstige waarschuwing aan toe dat we de Heer niet zullen zien, tenzij we deel krijgen aan zijn heiligheid
Een tweede tekst die Gods verlangen naar heiligheid voor zijn kinderen laat zien, is 1 Thessalonicenzen 4:3: Want dit is de wil van God: uw heiliging. Maar wat is precies heiliging? Iedere vorm die eindigt op ‘ing’ betekent ‘zorgen dat iets tot stand komt’. Reiniging bijvoorbeeld betekent rein maken. Zo betekent heiliging dus heilig maken. De woorden ‘heilig’ en ‘heiliging’ komen van het Griekse woord ‘hagios’. Kort samengevat is heiliging dus heel eenvoudig het proces van heilig maken. Bovenstaande tekst kan dan als volgt vertaald worden: ,,Want dit is de wil van God, dat u het proces van heiligmaking doorloopt en heilig wordt.”
Bewerkers van heiligheid
Hoe beeldt de bijbel het proces van heiliging uit en welke rol spelen wij daar zelf in? In mijn begrip zijn er vijf bewerkers van heiligheid. 1 De Heilige Geest Zonder de Heilige Geest - of Geest van heiligheid zoals Hij in het Hebreeuws wordt genoemd – hebben we geen enkele hoop om heilig te worden. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging van de Geest en geloof in de waarheid (2 Thessalonicenzen 2:13).
Het initiatief voor onze heiliging ligt bij God, zoals bij ieder proces van verlossing (ook redding, genezing en bevrijding beginnen bij God). Het begint met Gods keuze voor ons, die al van voor de eeuwigheid vastligt. Vervolgens vindt het volgende proces plaats: • De Heilige Geest begint invloed op ons uit te oefenen • Hij keert ons af van de weg die naar verwoesting leidt (Matteüs 7:13) • Hij brengt ons oog in oog met de waarheid (en met Jezus, die zelf de Waarheid is) • Hij geeft ons geloof om die waarheid te geloven • Door deze waarheid te geloven, worden we gered In Efeze 2:8 vertelt Paulus ons dat we zijn gered door geloof. En vervolgens herinnert hij ons eraan dat dit geloof niet uit onszelf is gekomen, maar in ons is gelegd door een gave van God.
God begint ons al voor zichzelfIn dit verband kunnen we ‘heiligen’ definiëren als ‘apart gezet worden voor God’. In veel gevallen begint het proces van heiliging al lang voordat we God persoonlijk leren kennen. De apostel Paulus schrijft dat hij al afgezonderd was van de schoot van zijn moeder (Galaten 1:15) en God vertelde Jeremia dat Hij hem al had geheiligd in de baarmoeder (Jeremia 1:5). God begint ons al voor zichzelf apart te zetten voordat wij er ook maar enig besef van hebben. 1 Petrus 1:2 schetst een vergelijkbaar beeld van dit proces: …aan de uitverkorenen… overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Gods eeuwige keuze is gebaseerd op zijn voorkennis – het is nooit willekeurig of toevallig. Heiliging is het proces waarin de Heilige Geest ons afzondert voor een confrontatie met de aanspraken van Christus. De Heilige Geest geeft ons de genade om het evangelie te gehoorzamen, en als we dat doen, wordt het bloed van Jezus over ons gesprenkeld.tot heiliging bij God, niet bij de mens, en de eerste bewerker van dit proces is de Heilige Geest.
2 Het Woord
In Efeze 5:25,26 lezen we over de tweede vertegenwoordiger van heiliging: Christus heeft de gemeente liefgehad en zich voor haar overgegeven, om haar te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord. In het Oude Testament moest ieder offer, nadat het bloed was vergoten, worden gewassen met zuiver water. In het Nieuwe Testament schrijft Johannes dat Jezus kwam door water en bloed (1 Johannes 5:6). Het bloed is het verzoenende bloed dat Christus aan het kruis vergoot. Het water is het zuivere water van het Woord. Christus verlost ons door zijn bloed en heiligt en reinigt ons, door ons te wassen met het water van het Woord. Jezus bad tot de Vader voor zijn discipelen: Heilig hen in Uw waarheid; uw woord is de waarheid (Johannes 17:17). Eén van de belangrijkste manieren waarop Gods Woord ons heiligt is dat het onze manier van denken verandert. Heiliging komt van binnenuit naar buiten, niet van buitenaf naar binnen. Als men het van buitenaf naar binnen probeert, de ‘religieuze’ manier van heiliging, dan doet men dat bijvoorbeeld door lange rokken te dragen, het haar niet af te knippen, make-up achterwege te laten, of allerlei andere uiterlijke aanpassingen, die echter niet noodzakelijk van binnenuit komen. Paulus schreef echter: Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk het goede en welgevallige en volmaakte (Romeinen 12:2). Het woord ‘hersenspoeling’ wordt meestal negatief geduid, maar eigenlijk beschrijft het letterlijk heel goed de manier waarop de Heilige Geest ons denken vernieuwt: ons denken wordt gespoeld, gewassen en gereinigd met het zuivere w a t e r v a n Gods Woord.   

Derek Prince

Reacties

 

 

God's Heiligheid 2

 

 Paulus omschreef de opdracht die hij kreeg van de Here Jezus Christus voor zijn bediening onder de heidenen als volgt: …om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij (Handelingen 26:18). Een onmisbaar element in heiliging is ons geloof. Gods Geest en Gods Woord veranderen nooit, maar het is ons geloof dat ons in staat stelt om te ontvangen wat God daardoor wil bewerken. Het proces van heiliging zal slechts effectief zijn in de mate waarin ons geloof dat toestaat. Verder bestaat er een direct verband tussen Gods Woord en ons geloof, omdat geloof komt door het horen, en het horen door het woord van God (Romeinen 10:17). Hoe meer we acht slaan op Gods Woord, hoe groter ons geloof wordt, en we in staat zijn alles te ontvangen waarin God heeft voorzien om heilig te worden.
Het bloed van Jezus
In Hebreeën 13:12 staat: Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Jezus vergoot zijn bloed om vele redenen. Eén van die redenen was om ons vrij te kopen. Een andere reden was ons te heiligen, ons apart te zetten voor God en heilig te maken. Het is mogelijk op een plaats te komen waar satan en zonde ons niet langer kunnen raken omdat we beschermd en geheiligd worden door het bloed van Jezus: Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, een het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7). Deze tekst staat in een voortgaande tegenwoordige werkwoordsvorm: Als we voortdurend in het licht wandelen, hebben we voortdurend gemeenschap, en reinigt het bloed van Jezus ons voortdurend van alle zonde. We worden rein en onbesmet bewaard, omdat we in een andere werkelijkheid leven. We leven niet in de besmetting en vuilheid van deze slechte wereld. We worden afgezonderd voor God door het bloed van Jezus. Dit brengt ons bij een andere belangrijke bijbeltekst: Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem (1 Johannes 5:18). Dit is uitdagend - bijna beangstigend. Bedoelt Johannes dat iemand die ooit is wedergeboren daarna nooit meer zondigt? Andere bijbelteksten en onze eigen ervaring maken dit onwaarschijnlijk. De sleutel om deze tekst goed te begrijpen, is dat Johannes hier niet spreekt over een individuele gelovige, maar over een gesteldheid. Het zijn niet broeder David of zuster Marie die niet kunnen zondigen, maar het is de nieuwe natuur die iedere gelovige bij de wedergeboorte ontvangt die niet kan zondigen. 1 Petrus 1:23 zegt ons dat deze nieuwe natuur is geboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Voor alle leven op aarde geldt een onveranderlijk principe: De aard van het zaad bepaalt de aard van leven dat eruit voortkomt. Uit een appelpit groeit een appel, geen mandarijn. Het onbederfelijke zaad van Gods Woord bewerkt een natuur, die net als het zaad, onbederfelijk is. Deze natuur is de ‘nieuwe mens’. Deze nieuwe mens is onbederfelijk. Hij zondigt niet. Dat geldt niet voor iedere individuele gelovige als afzonderlijke persoon, maar wel voor de ‘nieuwe mens’ in iedere gelovige.
Dit is in overeenstemming met 1 Johannes 3:9: Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Johannes spreekt hier duidelijke taal. Hij zegt niet dat zo iemand niet zondigt, maar dat hij niet kán zondigen. Waarom niet? Omdat het onverderfelijke zaad van Gods Woord dat in hem is een natuur heeft bewerkt die net als het zaad onverderfelijk is. De nieuwe mens kan niet bedorven worden door de zonde. Nadat ik wedergeboren ben wordt de koers van mijn leven bepaald door welke natuur ik me laat leiden, door de nieuwe of de oude mens. Als ik een nederlaag leid, dan komt dat doordat ik het probleem niet aanpak vanuit mijn nieuwe natuur. De nieuwe natuur is onoverwinnelijk. Een oude vrouw die opmerkelijke overwinningen had gehaald in haar geloofsleven werd eens gevraagd hoe zij omging met verleidingen. Ze antwoordde: ,,Als de duivel aan mijn deur klopt, laat ik Jezus opendoen.” Dat is de nieuwe mens; Christus in ons. Terug naar 1 Johannes 5:18, waar we werden opgeroepen ‘onszelf te bewaren’. Hoe? Onder het bloed. Dit doen we door in het licht te wandelen volgens 1 Johannes 1:7: Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als we in het licht wandelen en onszelf bedekken onder het bloed van Jezus, dan plaatsen we ons in een ruimte waar satan ons niet kan raken.5 Het altaar De vijfde bewerker van heiliging is heel praktisch. In Matteüs 23:16,17 bestraft Jezus de leer van de schriftgeleerden: Wee u, blinde leiders, die zegt: Wie gezworen heeft bij de tempel, dat betekent niets; maar wie gezworen heeft bij het goud van de tempel, die is aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud heiligt? Jezus zegt hier dat het geld op zich niet heilig is. Het is gewoon van metaal. Maar wanneer het wordt gebruikt voor Gods tempel wordt het heilig. De tempel maakt het heilig. In vers 18 en 19 gaat Hij verder: En wie gezworen heeft bij het altaar, dat betekent niets; maar wie gezworen heeft bij de gave die daarop ligt, die is aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? De gave maakt het altaar niet heilig, maar het altaar heiligt de gave die erop wordt gelegd. In het oude testament was het offer een gewoon dier, totdat het op het altaar werd gelegd. Zodra het op het altaar was gebonden, werd het heilig en afgezonderd voor God. Dit geldt ook voor de nieuwtestamentische gelovige. Paulus schrijft: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend slachtoffer, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst (Romeinen 12:1). Het nieuwtestamentische offer blijft leven nadat we het op het altaar leggen. Dat is het grote verschil met het oudtestamentische offer. Maar in beide gevallen is het proces van heiliging hetzelfde: het altaar heiligt de gave die erop wordt gelegd. De daad van overgave van ons lichaam aanGod gaat samen met het innerlijke proces van heiliging van ons denken. In vers 2 schrijft Paulus: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (NBG).We kunnen deze innerlijke verandering van onze gedachten en motieven niet bereiken als we niet alle rechten op ons lichaam verwerpen en het zonder enig voorbehoud op Gods altaar leggen, zodat God het kan gebruiken zoals Hij wenst. De vijf bewerkers van heiliging in ons leven zijn dus:
1. De Heilige Geest die ons afzondert voor God en ons brengt tot geloof en gehoorzaamheid aan het evangelie. 2. Gods Woord dat als zuiver water ons denken schoonwast, onze gedachten en onze houding verandert, en die gelijkvormig maakt aan Gods standaard. 3. Ons geloof dat door het horen van Gods Woord komt, waardoor we Gods volledige voorziening over ons leven kunnen aannemen. 4. Als we vervolgens blijven wandelen in gehoorzaamheid, zal het bloed van Jezus ons in een plaats van afzondering voor God bewaren, waar zonde en satan ons niet kunnen bevuilen of verslaan. 5. Het altaar van dienstbaarheid heiligt het levende offer van ons lichaam, wanneer we dat zonder reserve op het altaar leggen om door God gebruikt te worden. Wanneer ons denken op die manier vernieuwd is, zullen we Gods volmaakte wil voor ons leven kunnen gaan begrijpen en toepassen: we zijn een heilig volk, geheiligd en apart gezet voor God, en we hebben deel aan zijn heiligheid.


(Artikel uit New Wine Magazine, 1975)

Derek Prince

Reacties
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl