Vredevorst
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbidding
 
 
Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer, onze maker."1"

Ik breng U eer, Here, mijn God.
En buig mij neer aan Uw voeten,
Heilig bent U."2"

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik."3"
Ik aanbid U omdat U mijn redding bent,
en mij elke dag draagt."4"

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart,
heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht."5"

Ik zal de Vader aanbidden als een
waarachtige aanbidder,
in geest en in waarheid, want God is op zoek
naar zulke aanbidders."6"

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon
van Gods genade"7"
en samen met alle engelen van God, roep ik uit:
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige.
Die was, die is en die komt."8"

1 Psalm 95:6
2 Psalm 99:5
3 Matteüs 4:10
4 Psalm 68:20
5 Marcus 12:30
6 Johannes 4:23,24
7 Hebreeën 4:16
8 Openbaring 4:18


Bron: DPM

 

 

 


Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
 
Dankbaarheid
 
 
Ik ga uw poorten binnen om U te danken,
en uw voorhof om U te loven.
Want U bent goed,
Uw liefde kent geen grenzen,
Uw troon gaat van generatie op generatie."1"

Ik breng met vreugde dank aan mijn Vader;
Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en
mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon,
die mij verlossing heeft gebracht,
de vergeving van mijn zonden."2"

Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen,
daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God."3"

Onder alle omstandigheden dank ik U!
Want dat is wat U van mij verlangt,
want ik ben één met Christus."4"

Ik ben over niet bezorgd, maar ik vraag God wat
ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden,
dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn
gedachten in Christus Jezus bewaren."5"

Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen,
want daartoe ben ik geroepen als een deel
van het lichaam, en ik ben dankbaar."6"

Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus,
doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem"7"

1 Psalm 100:4,5(Willibrord)
2 uit Kolossenzen 1:12-14(NBV)
3 Hebreeën 12:28
4 1Tessalonicenzen 5:18
5 Filippenzen 4:6,7(NBV)
6 Kolossenzen 3:15
7 Kolossenzen 3:17


Bron: DPM
 
 


Lees meer...
 
 
 
 
Vertrouwen in Gods bescherming

 

Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten, e
n elke tong die ons veroordeelt, stellen wij in het ongelijk.
 
Dit is ons erfdeel als knecht des Heren en onze gerechtigheid is van U,
O Here der Heerscharen.
Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
of die ons schade of kwaad willen doen,
of die ons hebben afgewezen, vergeven wij hen,
en nadat wij hen vergeven hebben,
zegenen we hen in de naam van de Heer*.

Nu verklaren wij, O Heer, dat U en U alleen onze God bent.

En buiten U is er geen ander - een rechtvaardig God en redder;
de Vader, de Zoon en de Geest - en wij aan bidden U!
Wij onderwerpen onszelf vanavond opnieuw aan U
in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging,
Heer, doen we wat Uw woord aangeeft:
Wij wederstaan de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen,
elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken.
Wij buigen niet!
We wederstaan hem en wijzen hem van ons uit in de naam van Jezus.
Specifiek verwerpen wij:

 

zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen
en elke vorm van toverij.

 

Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer van Jezus aan het kruis,
niet meer onder de vloek zijn,
maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden,
die U heeft gezegend in alles**:

 

vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.

 

Amen!

 Mattheus 5:"43

Romeinen 12:14

Galaten 3:13-14
 
Genesis 24:1

 

DPM


Lees meer...
 
 
 
Wie is de Heilige Geest?
 
 
De Geest van God heeft mij gemaakt
en de adem van de Almachtige doet mij leven. ( 1 )

God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over mij heeft uitgestort
door Jezus Christus, mijn Heiland. ( 2 )

U bent de Geest van de waarheid
U bent de Trooster, ( 3 )
U bent de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en kracht
de Geest van kennis en vreze des Heren. ( 4 )
U bent de Geest van genade ( 5 )
en het onderpand van mijn erfenis. ( 6 )

U geeft leven en vrede ( 7 )
U geeft mij rust ( 8 )
U doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God, ( 9 )
en U zult altijd Jezus verheerlijken. ( 10 )

1 Job 33:4
2 Titus 3:5-6
3 Johannes 14:16-17
4 Jesaja 11:2
5 Zacharia 12:10
6 Efeziërs 1:14
7 Romeinen 8:6
8 Jesaja 63:14
9 1Korintiërs 2:10
10 Johannes 16:14

bron: DPM
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
De Heilige Geest in mij
 
De Heilige Geest in mij
Toen ik gelovig werd ben ik verzegeld
met de Heilige Geest. (1)

De Heilige Geest woont in mij (2)
en zal tot in eeuwigheid bij me zijn. (3)
Hij is een onderpand van mijn erfenis bij God. (4)

De Heilige Geest geeft mij de kracht om te getuigen. (5)
Door Hem spreek ik het woord van God
met vrijmoedigheid. (6)

De Heilige Geest maakt Gods Woord levend in mij. (7)

De Heilige Geest komt mijn zwakheid te hulp
en helpt mij bidden naar de wil van God. (8)
Door Hem bid ik met aanhoudend bidden en smeken
voortdurend in de Geest. (9)

De Heilige Geest in mij zal Jezus verheerlijken (10)
en door Hem is de liefde van God
in mijn hart uitgestort! (11)

1. Efez. 1:13
2. 1 Kor. 6:19
3. Johannes 14:16
4. Efez. 1:14
5. Hand. 1:8
6. Hand. 4:31
7. Naar 2 Kor. 3:6 / Johannes 16:13
8. Romeinen 8:26,27
9. Efez. 6:18
10. Johannes 16:14
11. Romeinen 5:5

DPM

Lees meer...
 
 
De Heilige Geest leidt mij
 
 
Vader, dank U wel dat U uw goede Geest
aan mij hebt gegeven om mij te onderwijzen. (1)

De Helper die God mij heeft gezonden,
de Heilige Geest, zal mij i alles onderrichten.
Hij zal mij alles te binnen brengen en laten
begrijpen wat Jezus heeft gezegd. (2*)

De Geest van de waarheid zal mij de weg wijzen
tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken,
maar alles wat Hij hoort zal hij sprekenµen de toekomst zal Hij mij verkondigen. (3)

Uw Geest komt mij te hulp,
zodat ik weet wat ik bidden moet. (4)

Leer mij Uw wil te doen, want U bent mijn God,
Uw goede Geest leidt mij in een effen land. (5)

Ik ben een kind van God,
want ik word geleid door de Geest van God. (6)

1 naar Nehemia 9:20
2 Johannes 14:26 (*Willibrordvert. en NBG)
3 Johannes 16:13
4 naar Romeinen 8:26-27
5 Psalm 143:10
6 Romeinen 8:14

bron: DPM


Lees meer...
 
 
 
 
De vrucht van de Heilige Geest
 
 
Door de Heilige Geest word ik met kracht gesterkt en geheiligd,
zodat Christus door het geloof in mijn hart woning maakt. (1)

Ik wandel door de Geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees.
Ik laat mij door de Geest leiden, dan ben ik niet onder de wet. (2)

De vrucht van de Geest in mij is:
Liefde
Blijdschap
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Vertrouwen *
Zachtmoedigheid
Zelfbeheersing (3)

Deze vrucht groeit binnen in mij omdat ik het eigendom ben van Christus Jezus.
Ik heb het vlees met al zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (4)

Ik zaai op de akker van de Geest en ik zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. (5)

1 Efeziërs 3:16-17 & 2Tessalonicenzen 2:13
2 Galaten 5:16 en 18
3 Galaten 5:22 (*Willibrordvert.)
4 Galaten 5:26
5 Galaten 6:8

bron: DPM
 
 Lees meer...
 
 
 
 
De gaven van de Heilige Geest
 
 
Door de Heilige Geest heb ik kracht ontvangen om Jezus' getuige te zijn. (1)

De liefde is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest, die mij gegeven is.
Aan mij wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. (2)

Ik jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest. (3)

Spreken met wijsheid
Spreken met kennis
Geloof
Gaven van genezingen
Profetie
Onderscheiding van geesten
Allerlei tongen
Vertolking van tongen
Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt, zoals Hij het wil. (4)

Ik bewaar door de Heilige Geest die in mij woont, het goede dat mij is toevertrouwd. (5)

1 Handelingen 1:8
2 Romeinen 5:5 & 1 Korintiers 12:7
3 1 Korintiers 14:1
4 1 Korintiers 12:8-11
5 2 Timoteüs 1:14

bron: DPM
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Lofprijs voor de koning
 
 
Door Jezus wil ik God voortdurend, een lofoffer brengen,
de hulde van mijn lippen, die zijn naam prijzen!"1"

Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is,
en waardig te ontvangen de macht en de rijkdom,
de wijsheid en sterkte
de eer en de heerlijkheid en de lof."2"

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,
Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag wil ik Uw naam loven;
Groot is de Heer."3"

U bent koning van Israël"4"
en de koning van de vrede"5"
U bent koning der eeuwen"6"
de Koning der koningen en de Heer der heren"7"

U bent de heilige en U troont op de
lofzangen van uw volk."8"

Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen
tot in eeuwigheid."9"

Amen!

1 Hebreeën 13:15
2 Openbaring 5:11-13
3 Psalm 105:1-2
4 Zefanja 3:15
5 Jesaja 9:5
6 Psalm 145:13
7 1Tomoteüs 6:15
8 naar Psalm 22:4
9 Psalm 145:21
 
 
Bron:DPM
 
 


Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geloof
 
 
Waarom zou ik nog zeggen: Dat kan ik niet!

God zegt: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’

(Filippenzen 4:13)

Waarom zou ik nog iets tekort komen, als ik weet,

dat mijn God uit Zijn rijkdom mij alles zal geven, wat ik nodig heb.

(Filippenzen 4:19)

Waarom zou ik bang zijn?

God heeft mij geen geest van lafheid gegeven, maar een geest van kracht,

liefde en bedachtzaamheid.

(2 Timoteüs 1:7)

Waarom zou ik mijn leven laten beheersen door zonde of ziekte?

Ik weet, dat Hij die in mij woont sterker is dan de boze.

(1 Johannes 4:4)

Waarom zou ik een verliezer moeten zijn?

Ik accepteer geen nederlagen, want in Christus ben ik meer dan overwinnaar.

(Romeinen 8:37)

Waarom zou ik denken dat ik dom ben?

God geeft mij wijsheid, als ik Hem daarom vraag.

(Jakobus 1:5)

Waarom zou ik neerslachtig zijn?

Hij zal mijn kwijnende geest veranderen in een lofgewaad.

(Jesaja 61:3)

Waarom zou ik me zorgen maken?

Ik kan al mijn zorgen en problemen aan God geven.

Hij houdt van mij en zorgt voor mij.

(1 Petrus 5:7)

Waarom zou ik mij een juk opleggen?

Christus heeft mij vrijgemaakt, zodat ik mij echt vrij kan voelen.

(Galaten 5:1)

Waarom zou ik mij afgewezen voelen?

Christus heeft mij aangenomen en ik ben voor altijd Zijn kind.

(1 Johannes 1:12)

Waarom zou ik ontevreden en onzeker zijn?

Paulus heeft mij geleerd, dat alle dingen mogelijk zijn door Hem, die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:33)

Waarom zou ik mij onwaardig voelen?

God heeft mij uitverkoren om een priester te zijn en lid van Zijn heilig Koninkrijk.

(1 Petrus 2:9)

Waarom zou ik waarmoedig zijn?

Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Hij zal mij alle dingen schenken.

(Romeinen 8:31)

Waarom zou ik verward zijn?

God is geen God van wanorde, maar van vrede in mijn ziel.

(1 Korintiërs 21:12)

Waarom zou ik mezelf minderwaardig voelen?

Door Christus ben ik in alles overwinnaar.

Waarom zou ik twijfelen aan de kracht van God?

Hij belooft dat alles wat wij bidden of begeren, wij het in geloof reeds ontvangen hebben. (Markus 11:24)

Waarom zou ik angstig zijn?

De Zoon van God is gekomen om aan alle angsten een einde te maken.

(1 Johannes 3:8)

Waarom zou ik me onbelangrijk voelen?

Hij heeft gezegd: Hij heeft mij uitgekozen.

(Johannes 15:15)

Waarom zou ik denken dat God boos op mij is?

God houdt van mij, zoals ik ben. Ik ben Zijn eigendom. =

Waarom zou ik me laten ontmoedigen door de boze?

God zegt mij dat ik met volharding de wedloop zal lopen, die voor mij ligt,

vertrouwend op Hem.(Hebreeën 12:2)

Auteur: Arie Verkerk

Lees meer...
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl