Vredevorst
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Geestelijke Wapenrusting
 
 

Strijd vrienden, strijd!
de vijand is geducht.
Weersta de haat en nijd
van geesten in de lucht.

Doe aan vrienden, doe aan!
de wapenrusting Gods,
opdat je sterk zult staan,
standvastig als een rots.

Omgord je met de waarheid,
strijd tegen al het kwaad.
Bedenk dat ware wijsheid,
leugen en bedrog verslaat.

Trek aan vrienden, trek aan!
de schoenen der bereidheid.
Verkondig mensen het bestaan
van de volmaakte vrijheid.

Bekleed vrienden, bekleed!
het harnas van rechtvaardigheid,
opdat de satan weet
dat hij Gods kinderen bestrijd.

Hanteer vrienden, hanteer!
het zwaard van God de Geest.
Dood daarmee de- leer
die uitgaat van het beest.

Houd stand vrienden, houd stand!
Vertrouw op God de Heer.
Met het geloofsschild in de hand
treft satan u niet meer.

(c) copyright 2002, Klaas Heek - VersNieuws.nl

 
Lees meer...   (6 reacties)
 
 
 
 
 
 
 
Als de leugen regeert...
 
 
Laat de leugen niet langer regeren!
De duivel is geen contra-god,
maar een gevallen engel
wiens ondergang door God is voorspeld.
Alles wat hij u influistert
en alles wat hij doet,
is gebaseerd op een leugen.
De leugen is zijn grootste wapen.

Jezus zei over de duivel:
'Er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt,
spreekt hij naar zijn aard,
want hij is een leugenaar
en de vader van de leugen'

(Johannes 8:44).

Het rijk van satan is gebaseerd
op leugen (bedrog, misleiding en manipulatie).
De leugens zijn niet de waarheid,
noch de werkelijkheid.
Ze zijn niets anders dan
een demonische fata morgana,
oftewel 'gebakken lucht'.
Alleen als u ze blijft geloven,
heeft de duivel macht over u.
U moet leren de leugens
die de boze op u afvuurt
te ontmaskeren.


De duivel is geen koning over uw leven,
tenzij u hem die kans geeft.
De duivel heeft geen macht over uw leven,
tenzij u hem die ruimte geeft.
De duivel heeft geen gezag over u,
tenzij u hem dit toestaat.
Hoe?
Door zijn leugens te geloven.

Jezus heeft de duivel overwonnen
door hem aan het kruis te slaan
(Colossenzen 2:15).

Op grond van wat Jezus voor u heeft gedaan,
kunt u in Jezus' Naam de duivel overwinnen.
Jezus heeft ons autoriteit heeft gegeven
om deze leugens te ontmaskeren.
De waarheid van God zal overwinnen!

Geloof niet langer dat u waardeloos bent.
Geloof niet langer dat God u niet vergeven kan.
Geloof niet langer dat u nooit
werkelijke vrijheid zult ervaren.
Geloof niet langer dat uw situatie
zich nooit zal veranderen.

Het zijn de leugens van de duivel,
die hij als pijlen op u afvuurt.
Ze kunnen alleen doeltreffen
als u ze gelooft.
 
Wilkin van de Kamp


Lees meer...

Gebed om geestelijke wapenrusting

Hemelse Vader,
in geloof vraag ik nu de bescherming van uw wapenrusting,
dat ik tegen satan en al zijn legerscharen mag standhouden
en in de naam van Jezus over hen zegevieren.
Ik neem uw waarheid om de leugens en het bedrog van een listige vijand te weren.
Ik neem uw gerechtigheid om de boze gedachten en beschuldigingen van de satan te weerstaan.
Ik neem de uitrusting van het evangelie des vredes.
En ik verzaak de veiligheid en het comfort van het leven om oorlog tegen de vijand te voeren.
Bovenal neem ik uw geloof om de weg voor twijfel en ongeloof tot mijn ziel af te sluiten.
Ik neem uw heil en vertrouw dat U mijn lichaam en ziel voor al satans aanvallen zult beschermen.
Ik neem uw Woord en bid dat de Heilige Geest mij in staat zal stellen het met succes tegen de vijand te hanteren, alle bindingen te verbreken en elke gevangene van satan te bevrijden. In de sterke en alles overwinnende naam van Jezus Christus, mijn Heer. Amen.
(J.C. Blumhardt, 19e eeuw)
Lees meer...
 
Geestelijke strijd op drie niveaus

De Bijbel leert ons dat wij op aarde
een geestelijke strijd hebben te strijden.
Deze strijd speelt zich echter af
op drie verschillende niveaus.
Elke vorm van eenzijdige
'geestelijke oorlogsvoering'
is gevaarlijk, omdat we al gauw
op een onjuiste wijze de strijd aangaan,
waardoor we geen werkelijke overwinning
in ons leven tot stand zien komen
en we teleurgesteld raken
en de strijd uiteindelijk op dreigen te geven.
Wilkin laat vanuit de Bijbel zien
welke strijd wij wel
en welke strijd wij niet hebben te strijden.

1. De strijd tussen de twee naturen

Aan het kruis is onze zondige natuur
(onze oude mens) gestorven.
Wij hebben deel gekregen
aan de goddelijke natuur van Jezus.
Toch woedt er in ons een strijd
tussen de wet van de zonde
en de wet van Gods Geest.
We hebben te maken met
de hartstochten en valse begeertes
uit ons oude hart.
Een groot aantal christenen
verwart deze strijd
met de strijd tegen de boze geesten
in de hemelse gewesten.
Wilkin laat zien dat we de strijd
tegen onze zondige natuur
helemaal niet dienen te strijden:
alleen door in Jezus Christus te zijn,
zullen we overwinnaars zijn.

2. De strijd in de hemelse gewesten

In het bevrijdingspastoraat ontdekken we
hoe belangrijk het is
dat de confident ook zelf
de strijd in de hemelse gewesten
leert te strijden.

3. De strijd in ons denken

Er is een geestelijke oorlog aan de gang
en ons denken is het slagveld.
Wilkin laat zien hoe de Bijbel
ons leert om de bolwerken,
die de vijand in ons denken heeft geplaatst,
te vernietigen.
Hoe belangrijk is het wat wij denken:
"Want zoals een mens denkt,zo is hij!"
(Spreuken 23:7, NKJ).

Wilkin van de Kamp

Lees meer...
Dit filmpje is heel indrukwekkend:
De Overwinning is door Christus!
 
 
Lees meer...
 
De geestelijke wapenrusting
 
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, 20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.
 
Ef. 6: 10 - 20
 
 
De geestelijke wapenrusting bestaat uit (vs 14-18): 
  1. gordel van waarheid (geloofszekerheid: Gods Woord aanvaarden als waarheid van waaruit je denkt en als norm voor je leven) 
  2. pantser van gerechtigheid (ook geloofszekerheid: zeker weten dat je zonden zijn vergeven en dat de gerechtigheid van Christus jou is toegerekend; gereinigd van dagelijkse zonden na schuldbelijdenis) 
  3. schoeisel van paraatheid (om stevig op je voeten te staan), het resultaat van het evangelie dat vrede brengt (stabiel in Gods vrede) zonder goede schoenen zouden je voeten te gevoelig zijn voor stenen en oneffenheden in het terrein waardoor je zou vallen. Met stevig schoeisel blijf je staan onder moeilijke omstandigheden en ben je niet overgevoelig voor reacties uit het vlees (1Kor.15:1-4: staan in het evangelie) (Gal.5:16-17, niet toegeven aan het vlees; Rom.8:5-13)
  4. schild van geloof, een deel van de wapenrusting dat de doorslag kan geven in de strijd (geloofsovergave besef van eigen onmacht en onbeperkte kracht van God; geloof is de absolute voorwaarde voor overwinning, want daardoor vloeit Gods overwinningskracht in je over (Fil.4:13 in Christus kun je alles); daardoor kunnen de aanvallen van satan je geen schade doen)
  5. helm van het heil (op Jezus gericht zijn; Jezus betekent: God redt; de bescherming van je denken, een voortdurend besef van Gods bescherming en allesomvattende hulp; het zeker weten dat je alles hebt ontvangen wat je nodig hebt) 
  6. zwaard van het Woord (het actief hanteren van bijbelse waarheden tegenover de leugens, verleidingen en beproevingen, waarmee satan je onderuit wil halen; het vergt oefening om het goed te kunnen hanteren!) Jezus heeft het met succes gebruikt toe Hij verzocht werd in de woestijn.
  
Er is een geestelijke oorlog bezig in de wereld, waarmee satan zijn vurige pijlen afschiet tegen iedere gelovige in de Here Jezus de Gezalfde. Maar ben niet bevreesd, want God heeft ons niet zonder verdediging achter gelaten. In tegen deel, Hij heeft ons een wapenrusting gegeven, zodat we volledig beschermt zijn, en het gevecht aankunnen, ja zelfs meer dan overwinnaar zullen zijn in de Gezalfde Jezus.

Deze wapenrusting beschermt de gelovige alleen dan, als hij geleerd heeft, dat hij het dagelijks moet “aantrekken”. Zodat hij bestand is tegen het optreden van de overheden en machten van deze duisternis. Het dragen en gebruiken van je wapenrusting van God zal satan letterlijk stoppen met het stelen, moorden, en vernietigen van de zegeningen van God in je leven.

                    In Luc.6:45 staat “ Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart (de geest) vol van is daarvan spreekt de mond.” De mens spreekt uit de volheid van zijn hart, zijn geest. Een persoon die alleen het wereldse systeem kent, spreekt alleen over verslagenheid, afwijzing, ziekte en dood. Zet je T.V. maar aan, en je weet waar ik over spreek. Alles wat je hoort is wereldwijde dood, ziekte en oorlog.

Het her-programmeren van je gedachten met het woord van God, brengt leven diep in je geest.Je zult het wereldse systeem van afwijzing en dood niet meer accepteren als je weet wat het Woord van God erover zegt.

De verschillende delen van deze wapenrusting symboliseren bepaalde geestelijke houdingen die de gelovige moet aannemen. Wanneer hij deze wapenrusting draagt, is de gelovige beschermd en ongehinderd in zijn bediening van gezag. Het enige waarop hij moet toezien is dat hij zijn wapenrusting glimmend en goed bevestigd om heeft.

Iedere Christen komt in zijn leven in een geestelijke strijd terecht. We strijden echter NIET tegen satan, omdat Jezus hem al overwonnen heeft. 1Tess.1:9,10.

 Echter, als leger van de Levende God is hij wel degelijk onze vijand. En Omdat Jezus hem al overwonnen heeft, is  het de bedoeling, dat wat je hebt, te behouden. Het slachtveld is in onze gedachten. Daar wordt de strijd gestreden. Daar wil satan het woord stelen, dat jou tot overwinnaar over hem in Christus maakt. De Waarheid zal je vrijmaken. En daarom moeten we niet de strijd verheerlijken, maar de overwinning.
 
Bronnen: Members home.nl;  bijbelstudie.org.

 

Lees meer...   (2 reacties)
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl