Vredevorst
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 
 
 
 
Groeien in je roeping: De mantel
 

Deel 1: De mantel: de roeping van Elisa De werping van de Mantel 1 Koningen 19:9b‐21 Elia op de Horeb
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel‐Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17 Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’ 19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20 Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
1. De mantel De mantel (addereth = hebreeuws; addir = groots, superieur tegenover al het andere, machtig, nobel)
Addiyr = wijd of grote kracht, excellent, beroemd, machtig, nobel, waardig of een ruime kleed.
Addereht is vertaald met glorie, mantel, , geweldig, groots. De mantel van de profeet was glorierijk, krachtig, nobel en waardig.
De mantel symboliseert: 1. De duidelijk aanwezige kracht binnenin de profeet door de Heilige Geest. 2. Gezag, zalving en de genadegaven door God gegeven aan Zijn dienstknechten. 3. Het offer en toewijding van degene die de mantel draagt. 4. Een roep voor de bediening, bescherming, heiliging en een verbondsrelatie met God. 5. Een verse zalving en een nieuwe vrijmoedigheid om Gods wil uit te voeren. 6. De glorierijke, krachtige, superieur ten opzichte van alle andere dingen door de
Heilige Geest gegeven kleed om grote en machtige dingen te doen. A. De mantel symboliseert een door God gegeven bediening op iemands leven:
Exodus 28:2‐4 “Laat voor je broer Aäron heilige kleding maken, die hem waardigheid en aanzien verleent. Jij moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken, en zij moeten dan de kleding voor Aäron maken, zodat hij kan worden gewijd en mij als priester kan dienen. Ze moeten de volgende kledingstukken maken: een borsttas, een priesterschort, een bovenkleed, een stevig geweven tuniek, een tulband en een gordel. Voor zowel Aäron als zijn zonen moet heilige kleding worden gemaakt, omdat ze mij als priester moeten dienen.”
De mantel is door God in de hemel speciaal om maat geweven voor jou. God heeft de mantel zo ontworpen dat het alleen jou past. Jouw bediening is uniek en door God van te voren bepaald. De door God gegeven roeping is niet hetzelfde als: ‐ een nood, ‐ een mogelijkheid die je gegeven wordt om te dienen, ‐ een talent, ‐ een uitnodiging of ‐ een verlangen
Je roeping is je door God gegeven om God te vertegenwoordigen in elk gebied van je leven. Waar God je ook plaatst, welke titel je ook draagt, je roeping is om God te vertegenwoordigen op de plek waar God je plaatst.
B. De mantel is ook bedoeld om door te geven aan de volgende generatie
Exodus 29:29 29 De heilige kleding van Aäron gaat over op zijn nakomelingen; daarin moeten zij gezalfd en gewijd worden.
Elia en Elisa begrepen het principe van de mantel en het doorgeven van de mantel, dat God geïntroduceerd had in Exodus 29
Iedereen heeft een door God specifiek voor jou ontworpen mantel, die alleen jou past. Je hebt namelijk een unieke roeping anders dan de 6 miljard mensen hier op aarde. Jouw roeping en dus je bovennatuurlijke mantel is uniek, net als mijn roeping uniek is. God sprak in het oude testament door Zijn profeten. Hij legde Zijn Geest in de profeten om het volk te leiden, begeleiden en te oordelen. We leven in een tijd waarin de profetie van Joël (Joël 2:28‐32 en Handelingen 2) vervuld is: “Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
Matteüs 3:11 11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
Jezus doopt ons met de Heilige Geest. Als wij door de Heilige Geest aangeraakt worden, worden wij geraakt door het bovennatuurlijke kleed, ofwel de mantel, van Jezus. Jezus maakt woning in onze binnenste. De mantel van Jezus komt zo op ons. God plaatst je wel vaak naast een persoon die de op maat gemaakte mantel al draagt; waar je veel van kunt leren. God plaatste Elisa naast Elia, Jozua naast Mozes, Timoteüs naast Paulus, David naast Saul etc. om uiteindelijk de mantel, wat ook uiteindelijk je bediening representeert, op te pakken.
Psalm 104:2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed,
2. De Mantel vindt Elisa
→ De mantel vond Elisa Elia reisde 258 kilometer, van Sinaï naar Damascus, te voet om Elisa te ontmoeten. Elia gooide de mantel op Elisa. De kracht zat niet in de mantel zelf, maar op de hartsgesteldheid en de reactie van Elisa op het vallen van de mantel op hemzelf. Elisa stopte gelijk met werken en doodde de ossen. Hij sloot hiermee de deur van het verleden af. Er is een geweldige kracht van God in de mantel. Als de mantel je raakt, dan ben je voorgoed veranderd.
“De mantel was op zoek naar Elisa. Elisa was niet op zoek naar de mantel”
→ De mantel ging voorbij aan de school van profeten Er waren in de tijd van Elisa (850 v.Chr) ruim 7000 mensen die hun knieën niet voor Baäl gebogen hadden. Verder waren er zeker 6 profetenscholen, waar jonge toegewijde mensen onderwijs kregen in profetie. De profetenscholen bevonden zich in Ramah, Gilgal, Bethel, Jericho en op de berg Karmel. Er waren in deze profetenscholen uiteraard voldoende mensen die de mantel van Elia wel wilden ontvangen. Toch besliste God dat Elia de mantel op Elisa moest werpen, omdat God in Elisa gezien had dat hij de mantel van Elia over kon nemen. Elisa had alle kwalificaties om de profetenmantel van Elia over te nemen. God wist dat Hij de mantel van Elia kon toevertrouwen aan Elisa.
→ De mantel vond Elisa in een veld van verborgenheid Elisa deed gewoon wat er van hem gevraagd werd. Hij smachtte niet naar erkenning of ambitie. Hij was getrouw in de kleine dingen, waardoor God hem kon zegenen met een grote roeping. God ziet en onderzoekt in het verborgene de diepste plekken van ons hart. God zoekt waarheid, een oprechte hartshouding van toewijding aan God, in het verborgene.
Psalm 51:8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, ….
1 Korintiërs 4:2 “Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te blijken.”
Matteüs 6:4 Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. “De mantel was op zoek naar Elisa. Elisa was niet op zoek naar de mantel”
Psalm 51:8 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, ….
Matteüs 6:6 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
→ De mantel vond Elisa werkende, niet wachtende De grote leiders in de Bijbel zijn allemaal geroepen terwijl zij werkende waren. God test namelijk je hart en karakter in de werkplaats. Voorbeelden hiervan zijn: David was een schaapsherder, Petrus en Johannes waren vissers, Paulus was een tentenmaker, Jezus was een timmerman.
De mantel vond een man die de ploeg bediende. Dit was een van de meest zware banen in die tijd. Het vergde een sterke man om de ploeg te bedienen.
1 Korintiërs 15:58 “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”
Lees ook Kolossenzen 3:17, 3:23, 1:10, Filippenzen 1:10, 1 Tessalonicenzen 5:15, Efeziërs 4:28, Galaten 6:4, 2 Korintiërs 9:8, 1 Korintiërs 16:10, 9:1, 3:8, 2 Tessalonicenzen 1:11, 2:17, 3:11‐12
→ De mantel zoekt gewaardeerde werkers Werk helpt je karakter, toewijding, ontwikkeling en verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten.
1 Korintiërs 3:14 “Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,…”
2 Timoteüs 3:17 “opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”
→ De mantel vond een getest karakter. Elisa’s karakter was al voldoende getest voordat de mantel op hem geworpen werd. Elisa was getrouw in het veld van zijn vader. Het was niet zijn eigen veld. Ben je getrouw in de kleine dingen?
Lukas 16:10‐12 10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?
→ De mantel vond een voorbereid hart Elisa had het niet nodig dat de mantel hem motiveerde voor zijn bediening. Hij was al voorbereid op de taak en de verantwoordelijkheden voordat de mantel op hem viel. Hij reageerde direct en vastbesloten om de roeping. God test altijd ons hart (de zetel van onze emoties, passies en voorkeuren) om te zien of hij ons een grotere verantwoordelijkheid te geven.
Ezechiël 11:19 19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

Jeremia 17:10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.  
 
Bron onbekend
Reacties

 

God's Heiligheid 1

 

Heiligheid is een unieke eigenschap van God. Hij heeft veel verschillende eigenschappen – zoals liefde, wijsheid en kracht – die we tot op zekere hoogte kunnen begrijpen, omdat er mensen en zaken in deze wereld zijn die deze eigenschappen vertonen. Maar heiligheid kunnen we nergens mee vergelijken in de natuurlijke wereld; heiligheid is uniek. John Wesley definieerde heiligheid als ‘unieke liefde’. Zelf definieer ik heiligheid als een combinatie van Gods rechtvaardigheid en liefde. Liefde nodigt je uit; rechtvaardigheid stelt vast dat je dat niet waard bent. Dat is de ingebouwde spanning in het fenomeen ‘heiligheid’.
Een kenmerk van Gods kinderen
Gods Woord zegt ons dat heiligheid een kenmerk hoort te zijn van Gods volk. In Hebreeën 12:9,10 lezen we: En verder, wij hadden onze aardse vaders, die ons tuchtigden, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht getuchtigd, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid.
God verlangt ernaar dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. In vers 14 voegt de briefschrijver hieraan toe: Jaag naar vrede met alle mensen, en heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien (NASB). We moeten jagen naar heiligheid, het tot een doel maken in ons leven. Om dit te bereiken, moeten we volgens deze tekst ‘jagen naar vrede met alle mensen’. We moeten proberen een vreedzaam leven te leiden, dus geen ruzie of meningsverschillen laten bestaan voor zover dat binnen ons vermogen ligt. De schrijver van de Hebreeënbrief voegt hier een ernstige waarschuwing aan toe dat we de Heer niet zullen zien, tenzij we deel krijgen aan zijn heiligheid
Een tweede tekst die Gods verlangen naar heiligheid voor zijn kinderen laat zien, is 1 Thessalonicenzen 4:3: Want dit is de wil van God: uw heiliging. Maar wat is precies heiliging? Iedere vorm die eindigt op ‘ing’ betekent ‘zorgen dat iets tot stand komt’. Reiniging bijvoorbeeld betekent rein maken. Zo betekent heiliging dus heilig maken. De woorden ‘heilig’ en ‘heiliging’ komen van het Griekse woord ‘hagios’. Kort samengevat is heiliging dus heel eenvoudig het proces van heilig maken. Bovenstaande tekst kan dan als volgt vertaald worden: ,,Want dit is de wil van God, dat u het proces van heiligmaking doorloopt en heilig wordt.”
Bewerkers van heiligheid
Hoe beeldt de bijbel het proces van heiliging uit en welke rol spelen wij daar zelf in? In mijn begrip zijn er vijf bewerkers van heiligheid. 1 De Heilige Geest Zonder de Heilige Geest - of Geest van heiligheid zoals Hij in het Hebreeuws wordt genoemd – hebben we geen enkele hoop om heilig te worden. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging van de Geest en geloof in de waarheid (2 Thessalonicenzen 2:13).
Het initiatief voor onze heiliging ligt bij God, zoals bij ieder proces van verlossing (ook redding, genezing en bevrijding beginnen bij God). Het begint met Gods keuze voor ons, die al van voor de eeuwigheid vastligt. Vervolgens vindt het volgende proces plaats: • De Heilige Geest begint invloed op ons uit te oefenen • Hij keert ons af van de weg die naar verwoesting leidt (Matteüs 7:13) • Hij brengt ons oog in oog met de waarheid (en met Jezus, die zelf de Waarheid is) • Hij geeft ons geloof om die waarheid te geloven • Door deze waarheid te geloven, worden we gered In Efeze 2:8 vertelt Paulus ons dat we zijn gered door geloof. En vervolgens herinnert hij ons eraan dat dit geloof niet uit onszelf is gekomen, maar in ons is gelegd door een gave van God.
God begint ons al voor zichzelfIn dit verband kunnen we ‘heiligen’ definiëren als ‘apart gezet worden voor God’. In veel gevallen begint het proces van heiliging al lang voordat we God persoonlijk leren kennen. De apostel Paulus schrijft dat hij al afgezonderd was van de schoot van zijn moeder (Galaten 1:15) en God vertelde Jeremia dat Hij hem al had geheiligd in de baarmoeder (Jeremia 1:5). God begint ons al voor zichzelf apart te zetten voordat wij er ook maar enig besef van hebben. 1 Petrus 1:2 schetst een vergelijkbaar beeld van dit proces: …aan de uitverkorenen… overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Gods eeuwige keuze is gebaseerd op zijn voorkennis – het is nooit willekeurig of toevallig. Heiliging is het proces waarin de Heilige Geest ons afzondert voor een confrontatie met de aanspraken van Christus. De Heilige Geest geeft ons de genade om het evangelie te gehoorzamen, en als we dat doen, wordt het bloed van Jezus over ons gesprenkeld.tot heiliging bij God, niet bij de mens, en de eerste bewerker van dit proces is de Heilige Geest.
2 Het Woord
In Efeze 5:25,26 lezen we over de tweede vertegenwoordiger van heiliging: Christus heeft de gemeente liefgehad en zich voor haar overgegeven, om haar te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord. In het Oude Testament moest ieder offer, nadat het bloed was vergoten, worden gewassen met zuiver water. In het Nieuwe Testament schrijft Johannes dat Jezus kwam door water en bloed (1 Johannes 5:6). Het bloed is het verzoenende bloed dat Christus aan het kruis vergoot. Het water is het zuivere water van het Woord. Christus verlost ons door zijn bloed en heiligt en reinigt ons, door ons te wassen met het water van het Woord. Jezus bad tot de Vader voor zijn discipelen: Heilig hen in Uw waarheid; uw woord is de waarheid (Johannes 17:17). Eén van de belangrijkste manieren waarop Gods Woord ons heiligt is dat het onze manier van denken verandert. Heiliging komt van binnenuit naar buiten, niet van buitenaf naar binnen. Als men het van buitenaf naar binnen probeert, de ‘religieuze’ manier van heiliging, dan doet men dat bijvoorbeeld door lange rokken te dragen, het haar niet af te knippen, make-up achterwege te laten, of allerlei andere uiterlijke aanpassingen, die echter niet noodzakelijk van binnenuit komen. Paulus schreef echter: Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk het goede en welgevallige en volmaakte (Romeinen 12:2). Het woord ‘hersenspoeling’ wordt meestal negatief geduid, maar eigenlijk beschrijft het letterlijk heel goed de manier waarop de Heilige Geest ons denken vernieuwt: ons denken wordt gespoeld, gewassen en gereinigd met het zuivere w a t e r v a n Gods Woord.   

Derek Prince

Reacties

 

 

God's Heiligheid 2

 

 Paulus omschreef de opdracht die hij kreeg van de Here Jezus Christus voor zijn bediening onder de heidenen als volgt: …om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij (Handelingen 26:18). Een onmisbaar element in heiliging is ons geloof. Gods Geest en Gods Woord veranderen nooit, maar het is ons geloof dat ons in staat stelt om te ontvangen wat God daardoor wil bewerken. Het proces van heiliging zal slechts effectief zijn in de mate waarin ons geloof dat toestaat. Verder bestaat er een direct verband tussen Gods Woord en ons geloof, omdat geloof komt door het horen, en het horen door het woord van God (Romeinen 10:17). Hoe meer we acht slaan op Gods Woord, hoe groter ons geloof wordt, en we in staat zijn alles te ontvangen waarin God heeft voorzien om heilig te worden.
Het bloed van Jezus
In Hebreeën 13:12 staat: Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Jezus vergoot zijn bloed om vele redenen. Eén van die redenen was om ons vrij te kopen. Een andere reden was ons te heiligen, ons apart te zetten voor God en heilig te maken. Het is mogelijk op een plaats te komen waar satan en zonde ons niet langer kunnen raken omdat we beschermd en geheiligd worden door het bloed van Jezus: Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, een het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7). Deze tekst staat in een voortgaande tegenwoordige werkwoordsvorm: Als we voortdurend in het licht wandelen, hebben we voortdurend gemeenschap, en reinigt het bloed van Jezus ons voortdurend van alle zonde. We worden rein en onbesmet bewaard, omdat we in een andere werkelijkheid leven. We leven niet in de besmetting en vuilheid van deze slechte wereld. We worden afgezonderd voor God door het bloed van Jezus. Dit brengt ons bij een andere belangrijke bijbeltekst: Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem (1 Johannes 5:18). Dit is uitdagend - bijna beangstigend. Bedoelt Johannes dat iemand die ooit is wedergeboren daarna nooit meer zondigt? Andere bijbelteksten en onze eigen ervaring maken dit onwaarschijnlijk. De sleutel om deze tekst goed te begrijpen, is dat Johannes hier niet spreekt over een individuele gelovige, maar over een gesteldheid. Het zijn niet broeder David of zuster Marie die niet kunnen zondigen, maar het is de nieuwe natuur die iedere gelovige bij de wedergeboorte ontvangt die niet kan zondigen. 1 Petrus 1:23 zegt ons dat deze nieuwe natuur is geboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Voor alle leven op aarde geldt een onveranderlijk principe: De aard van het zaad bepaalt de aard van leven dat eruit voortkomt. Uit een appelpit groeit een appel, geen mandarijn. Het onbederfelijke zaad van Gods Woord bewerkt een natuur, die net als het zaad, onbederfelijk is. Deze natuur is de ‘nieuwe mens’. Deze nieuwe mens is onbederfelijk. Hij zondigt niet. Dat geldt niet voor iedere individuele gelovige als afzonderlijke persoon, maar wel voor de ‘nieuwe mens’ in iedere gelovige.
Dit is in overeenstemming met 1 Johannes 3:9: Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Johannes spreekt hier duidelijke taal. Hij zegt niet dat zo iemand niet zondigt, maar dat hij niet kán zondigen. Waarom niet? Omdat het onverderfelijke zaad van Gods Woord dat in hem is een natuur heeft bewerkt die net als het zaad onverderfelijk is. De nieuwe mens kan niet bedorven worden door de zonde. Nadat ik wedergeboren ben wordt de koers van mijn leven bepaald door welke natuur ik me laat leiden, door de nieuwe of de oude mens. Als ik een nederlaag leid, dan komt dat doordat ik het probleem niet aanpak vanuit mijn nieuwe natuur. De nieuwe natuur is onoverwinnelijk. Een oude vrouw die opmerkelijke overwinningen had gehaald in haar geloofsleven werd eens gevraagd hoe zij omging met verleidingen. Ze antwoordde: ,,Als de duivel aan mijn deur klopt, laat ik Jezus opendoen.” Dat is de nieuwe mens; Christus in ons. Terug naar 1 Johannes 5:18, waar we werden opgeroepen ‘onszelf te bewaren’. Hoe? Onder het bloed. Dit doen we door in het licht te wandelen volgens 1 Johannes 1:7: Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als we in het licht wandelen en onszelf bedekken onder het bloed van Jezus, dan plaatsen we ons in een ruimte waar satan ons niet kan raken.5 Het altaar De vijfde bewerker van heiliging is heel praktisch. In Matteüs 23:16,17 bestraft Jezus de leer van de schriftgeleerden: Wee u, blinde leiders, die zegt: Wie gezworen heeft bij de tempel, dat betekent niets; maar wie gezworen heeft bij het goud van de tempel, die is aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud heiligt? Jezus zegt hier dat het geld op zich niet heilig is. Het is gewoon van metaal. Maar wanneer het wordt gebruikt voor Gods tempel wordt het heilig. De tempel maakt het heilig. In vers 18 en 19 gaat Hij verder: En wie gezworen heeft bij het altaar, dat betekent niets; maar wie gezworen heeft bij de gave die daarop ligt, die is aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? De gave maakt het altaar niet heilig, maar het altaar heiligt de gave die erop wordt gelegd. In het oude testament was het offer een gewoon dier, totdat het op het altaar werd gelegd. Zodra het op het altaar was gebonden, werd het heilig en afgezonderd voor God. Dit geldt ook voor de nieuwtestamentische gelovige. Paulus schrijft: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend slachtoffer, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst (Romeinen 12:1). Het nieuwtestamentische offer blijft leven nadat we het op het altaar leggen. Dat is het grote verschil met het oudtestamentische offer. Maar in beide gevallen is het proces van heiliging hetzelfde: het altaar heiligt de gave die erop wordt gelegd. De daad van overgave van ons lichaam aanGod gaat samen met het innerlijke proces van heiliging van ons denken. In vers 2 schrijft Paulus: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (NBG).We kunnen deze innerlijke verandering van onze gedachten en motieven niet bereiken als we niet alle rechten op ons lichaam verwerpen en het zonder enig voorbehoud op Gods altaar leggen, zodat God het kan gebruiken zoals Hij wenst. De vijf bewerkers van heiliging in ons leven zijn dus:
1. De Heilige Geest die ons afzondert voor God en ons brengt tot geloof en gehoorzaamheid aan het evangelie. 2. Gods Woord dat als zuiver water ons denken schoonwast, onze gedachten en onze houding verandert, en die gelijkvormig maakt aan Gods standaard. 3. Ons geloof dat door het horen van Gods Woord komt, waardoor we Gods volledige voorziening over ons leven kunnen aannemen. 4. Als we vervolgens blijven wandelen in gehoorzaamheid, zal het bloed van Jezus ons in een plaats van afzondering voor God bewaren, waar zonde en satan ons niet kunnen bevuilen of verslaan. 5. Het altaar van dienstbaarheid heiligt het levende offer van ons lichaam, wanneer we dat zonder reserve op het altaar leggen om door God gebruikt te worden. Wanneer ons denken op die manier vernieuwd is, zullen we Gods volmaakte wil voor ons leven kunnen gaan begrijpen en toepassen: we zijn een heilig volk, geheiligd en apart gezet voor God, en we hebben deel aan zijn heiligheid.


(Artikel uit New Wine Magazine, 1975)

Derek Prince

Reacties
 
 
Wat is de hemel?

In de Bijbel wordt er gesproken over drie hemelen. De eerste hemel is het heelal waar wij tegenaan kijken: de sterrenhemel.

"De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen…"
Psalm 19:2

De tweede hemel heet letterlijk de hemelse gewesten. Dat is de bovennatuurlijke wereld die je met het gewone oog niet kan zien. In de hemelse westen speelt zich een strijd af tussen engelen (dienaren van God) en demonen (dienaren van satan).

"Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten…"
Efeziërs 6:12

Door de hele Bijbel heen worden confrontaties tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de satan op een duidelijke en heldere manier beschreven. Een aantal specifieke dingen daarover kun je lezen in het bijbelboek Daniël.

De derde hemel is de woonplaats van God.

"De Here woont in Zijn heilige tempel; de troon van de Here is in de hemelen; Zijn ogen zien alles en beoordelen wat de mens doet…"
Psalm 11:4

"De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles…"
Psalm 103:19

"De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank…"
Handelingen 7:49a

"…dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel…dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken…"
2 Korinthiërs 12:2b en 4

Jezus sprak ook al met zijn volgelingen over de hemel.

"In het huis van mijn Vader zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zijn mag, waar Ik ben…"
Johannes 14:2-3

Hij beloofde zelfs een moordenaar aan het kruis, dat hij samen met Hem in het paradijs, in de hemel, zou zijn.

"En hij (moordenaar) zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw Koninkrijk komt. En Hij (Jezus) zei tot hem: voorwaar, Ik zeg u, heden (nu) zult u met Mij in het paradijs zijn…"
Lucas 23:42-43

Uiteindelijk zullen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Johannes, een discipel van Jezus, kreeg daar een visioen over.

"En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer… en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig (echt)…"
Openbaring 21:1 en 4-5

Voor de volgelingen van Jezus brengt deze belofte hoop en verwachting. Als Jezus Christus je Verlosser is, zal Hij je eens thuis halen en mag je komen op de plaats waar Hij is.

"In het huis van mijn Vader zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zijn mag, waar Ik ben…"
Johannes 14:2-3
 
bron: naarhouse.nl
Lees meer...
 
Het is Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Zojuist heeft een priester een kruik water bij het altaar uitgegoten ter herinnering aan het water dat God uit de steenrots deed stromen toen Israël nog door de woestijn zwierf. Het volk zong daarbij woorden uit de profeet Jesaja: "Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils" (Jesaja 12:3). Wat Jezus zegt, betekent in feite dat die messiaanse profetie in Hem wordt vervuld. Die bronnen van heil, waar het volk over zong, worden in Hem ontsloten.

Het uur van de vervulling is nabij. Jezus presenteert zichzelf als de ware, geestelijke steenrots. Ik ben een bron van levengevend water, zegt Hij. Maar er is meer: "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien". Door het geloof in Jezus kunnen we dus niet alleen onze dorst lessen met het water uit de rots, maar worden wij op onze beurt ook zelf weer zo'n bron van levend water voor anderen.
De Here Jezus benoemt de Geest hier in het beeld: 'stromen van levend water.' Water geeft verzadiging voor wie dorst heeft, reiniging voor wie vuil is, verkwikking voor wie zich lamlendig voelt. Dat is een prachtige typering voor wat de Heilige Geest doet als Hij ons in verbinding brengt met Jezus Christus.

Verzadiging
Water geeft verzadiging voor wie dorst heeft. Alle mensen hebben dorst. Dorst naar geluk. Dorst naar een zinvol leven. Dorst naar acceptatie en liefde. Elk mens probeert die dorst op zijn eigen manier te lessen. Maar als je dat buiten Jezus om doet, helpt het niet. Of het helpt maar tijdelijk. Dat komt omdat we zijn geschapen om te leven in gemeenschap met God. Als je zonder God leeft, blijft er een leegte, die nergens anders door gevuld kan worden. Alleen als je Christus vindt als je Redder en Koning, vind je verzadiging. Hij heeft je lief zoals je bent. Hij stelt geen voorwaarden vooraf. Hij komt je leven binnen en helpt je om orde op zaken te stellen. Hij raakt je hart aan en gaat je leven van binnenuit vernieuwen. Je dorst naar een zinvol bestaan komt in Hem tot rust.

Reiniging
Water geeft reiniging. Zo wordt de Heilige Geest aan ons gegeven om ons leven te reinigen, te heiligen. Hij wil ons bevrijden van de macht van de zonde en ons vernieuwen naar het beeld van de Heer Jezus. Hij doet dat door ons met Jezus te verbinden, zoals ranken aan een wijnstok. Bij Jezus vinden we vergeving van onze zonden, telkens weer, maar ook genezing voor ons hart. Met vallen en opstaan gaan we leren om een nieuw leven te leiden. Het blijft stukwerk, je komt er nooit mee klaar, maar je bent onderweg. Het is Gods verlangen om ons leven te reinigen van al het vuil van de zonde. En naar de mate waarin we ruimte geven aan de Heilige Geest, zal Hij Zijn heiligend werk in ons verrichten.

Verkwikking
Water geeft ook verkwikking. Als je moe en bezweet bent van je werk kun je enorm opknappen van een fijne douchebeurt. Dat gevoel van lamlendigheid verdwijnt. Je wordt er een ander mens van. Als je vermoeid en belast bent van het leven met al zijn zorgen en zonden, kun je door de Heilige Geest tot een ander mens worden gemaakt. Dan valt er een pak van je hart. Dan zie je weer gat in de toekomst. Dan kun je het leven weer aan. God heeft ons immers geschapen als bijzondere, unieke mensen? Veel mensen zijn van zichzelf vervreemd. De Heilige Geest wil ons aan onszelf teruggeven. Zodat we weten wie we zijn, welke gaven Hij ons gegeven heeft en hoe we daarmee anderen kunnen dienen. Door dat toerustend werk van de Heilige Geest ga je duidelijker beseffen wie je bent en wie je door Gods genade zijn mag. Zo komt je leven in bloei te staan. Wat een verkwikking!

Regenbak
Wat een rijkdom vinden we in Jezus Christus! Wat een overvloed is er in de Heilige Geest. Maar er is nóg meer: "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien".
Er waren in het oude Israël twee manieren om aan water te komen. De ene manier bestond daarin dat men een grote regenbak in de rotsen had uitgehouwen, waarin zoveel mogelijk water werd opgevangen. Dat met zorg werd bewaard voor droge tijden. Dat water werd natuurlijk bestemd voor eigen gebruik. Als je iedereen uit je regenbak liet putten, raakte de put snel leeg.

Bronwater
De andere manier om aan water te komen, was putten uit een bron. Een bron heeft enorme voordelen boven een regenbak. Het water dat in een regenbak wordt bewaard, is na verloop van tijd vies en op den duur niet meer te gebruiken. Daarentegen is bronwater altijd helder en fris. Daarnaast: Het water uit een regenbak is beperkt, maar een bron stroomt altijd. Dat water kan zonder beperking worden benut. In een bron is altijd overvloed: genoeg voor iedereen.
De vervulling met de Heilige Geest betekent dat je niet op een regenbak lijkt, maar op een bron. Veel mensen zoeken Gods zegen alleen maar voor zichzelf. Gezondheid, geluk en emotionele ervaringen. Maar het grote doel van God gaat veel verder. Hij wil ons op onze beurt maken tot een zegen voor anderen. De vervulling met de Heilige Geest wil niet alleen zeggen dat ons eigen hart verzadiging vindt bij God, maar dat we tegelijk een kanaal worden waardoor de zegeningen van God naar anderen stromen.

Levend water
De vervulling met de Heilige Geest betekent daarom dat we levend water ontvangen én doorgeven. Dat we beschikbaar zijn voor God en door Hem gebruikt worden voor anderen. Hij wil met onze ogen naar anderen omzien, met onze voeten naar anderen toe gaan, met onze handen anderen goeddoen, met ons hart anderen liefhebben.
Als je alleen maar wilt ontvangen voor jezelf, ben je als een regenbak. De kwaliteit van stilstaand water gaat zienderogen achteruit. En als je in je geloofsleven enkel gericht bent op je eigen voordeel, zal al gauw de matheid toeslaan en de vreugde eruit verdwijnen. Ongetwijfeld ligt hier de oorzaak van een flink aantal geloofsfrustraties.

Doorgeven
God wil ons tot een bron maken. Bij Hem mogen we het levend water ontvangen om het vervolgens weer aan anderen door te geven. Dat betekent dat er een verband is tussen binnenkamer en buitenwereld, tussen spiritualiteit en engagement. In de persoonlijke omgang met God en de gemeenschappelijke aanbidding, ontvangen we de kracht om anderen lief te hebben en te dienen. Zonder die toerusting met 'kracht van omhoog' (Lucas 24:49) redden we het niet. De vervulling met de Heilige Geest hebben we absoluut nodig. We kúnnen ook met de Heilige Geest vervuld worden! Jezus is verheerlijkt. De verheerlijkte Jezus schenkt ons de gave van zijn Geest (Handelingen 2:33). Je mag die gave aanpakken en in ontvangst nemen.
Hoe doe je dat? Hoe kun je de vervulling met de Heilige Geest ontvangen? In de woorden van Jezus wordt duidelijk dat we de volheid van Gods Geest heel eenvoudig ontvangen, namelijk langs de weg van dorst hebben en komen en drinken.
Dorst hebben betekent: verlangen. Komen tot Jezus betekent: het van Hem alleen verwachten. En drinken staat voor: geloven. Als wij verlangen naar de vervulling met de Heilige Geest, als we erom bidden, dan mogen we ook geloven dat God ons gebed verhoort. En dan mogen we Hem daarvoor danken en prijzen. Toen de Heer Jezus Zijn discipelen bij een andere gelegenheid onderwijs gaf over het gebed, zei Hij: "Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?" (Lucas 11:13).

Open handen
Voel je je dan sterk? Nee, maar juist des te meer afhankelijk van de genade en de kracht van God. De kracht van de Heilige Geest maakt ons niet tot onafhankelijke mensen. Integendeel, we hebben Hem elke dag weer nodig. Daarom is de vervulling met de Heilige Geest niet een status die je eens en voorgoed hebt bereikt, maar een proces waarbij je elke dag weer met open handen voor God staat. Biddend, afhankelijk en vol van verwachting.
Zo zul je kracht ontvangen, de kracht van de Heilige Geest (Handelingen 1:8). Kracht om te getuigen, kracht om lief te hebben, kracht om te dienen, kracht voor een heilig leven. Kracht om te wandelen met God en Zijn vriendschap te beantwoorden. Je zult een bron zijn, waar anderen door gezegend worden. Je zult naar de woorden van Franciscus liefde brengen waar haat is, vrede waar strijd is, vreugde waar verdriet is. Ja, je zult iets van het leven van Jezus doorgeven aan een wereld in nood. Niet omdat jij zo bijzonder bent, maar omdat Jezus zo bijzonder is en omdat Hij in je hart woont.

Bijbelleessuggestie:
Johannes 7:37-39

Om over na te denken / gespreksvragen:
1. Water geeft verzadiging, reiniging en verkwikking. Hoe beleven wij de verkwikking zoals in dit artikel beschreven?
2. Leven uit de bron heeft te maken met het werk van Gods Geest. Wat is Zijn betekenis voor ons leven?
3. Leren ontvangen en doorgeven: hoe kunnen we meer gevende mensen worden?

tijdschrift: Groei 2000-4 , Auteur : Ds. L.M. Vreugdenhil

Lees meer...
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl